ID;Code;Name;Description;Result;Type;ReplaceCode;ReplaceValue;LanguageID;TotalRows;TotalPages;PageIndex;RowsPerPage;Key 2;"OK";"OK";"OK";;0;;;;;;;; 2;"OK";"OK";"OK";;0;;;;34;1;1;1000;"0035E393-1A66-469B-8002-110DF1457F80" 2;"OK";"OK";"OK";;0;;;;6;1;1;1000;"9A2C742D-43C4-4C1E-8DD3-58F9B5FA24AB" 2;"OK";"OK";"OK";;0;;;;8;1;1;1000;"B8C97632-E9A1-4110-83FF-95AE9217DB47" 2;"OK";"OK";"OK";;0;;;;5;1;1;1000;"DF0CB57D-5A2F-4FAD-9527-7B148B0D49BF" 2;"OK";"OK";"OK";;0;;;;3;1;1;1000;"48AFAD99-C8AF-46EE-9F11-07E59103D139" 2;"OK";"OK";"OK";;0;;;;4;1;1;1000;"026AA628-ED10-4DA3-AB49-FCCEC6E717A8" 2;"OK";"OK";"OK";;0;;;;;;;; 2;"OK";"OK";"OK";;0;;;;;;;; ### RowNumber;ID;IDKey;Type;Code;Name;Description;Summary;Detail;ParentID;ParentKey;ParentName;Value;ChildCount;Level;ZOrder;LinkURL;ThumbnailImage;Image;ActiveImage;DisableImage;XmlAttribute;SysZOrder;WritenDate 1;23389;"9A2C742D-43C4-4C1E-8DD3-58F9B5FA24AB";7;"Node";"BDH.Menu.Horizontal";;"";"";;"0035E393-1A66-469B-8002-110DF1457F80";;;6;1;0;"";;"";;;;"0000023389";"2013-05-22 22:11:19.057" 2;23408;"8199D388-8855-49FF-9D87-1623CCA72819";7;"HOME";"<strong>Trang chủ</strong>";;"";"";23389;"9A2C742D-43C4-4C1E-8DD3-58F9B5FA24AB";"BDH.Menu.Horizontal";;0;2;0;"/Modules/Home/Default.aspx#&PageType=News&ResourceID=5B2470FA-CF0F-43E9-B425-AFDAD74379A5&PageIndex=1";;"";;;;"00000233890000023408";"2013-05-27 21:54:24.163" 3;23409;"3D6119DD-91FB-4160-B8F8-8A66E67BDA57";7;"Portfolio";"Tìm <b>Bác sĩ</b>";;"";"<div> <h5><span style=\"font-size: 12px;\"><span style=\"color: rgb(51, 51, 204);\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"width: 10px; height: 10px;\" />​</span><span style=\"color: rgb(0, 0, 205);\">&nbsp;</span><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=Portfolio&amp;ResourceID=AF411DE3-145C-47C7-A5F3-E9AD174D2867&amp;PageIndex=1\"><span style=\"color:#0000FF;\"><strong>Danh s&aacute;ch b&aacute;c sĩ&nbsp;sắp xếp theo&nbsp;A, B, C</strong></span></a></span></h5> </div> ";23389;"9A2C742D-43C4-4C1E-8DD3-58F9B5FA24AB";"BDH.Menu.Horizontal";;0;2;1;"";;"";;;;"00000233890000123409";"2013-05-27 21:54:30.783" 4;23931;"BA726D4B-556E-4A75-9848-B2F0F978F9D8";7;"Node";"Đăng ký <b>khám bệnh</b>";;"";"<div>&nbsp;</div> <div> <table align=\"center\" border=\"0\" cellpadding=\"10\" cellspacing=\"1\" style=\"width: 100%;\"> <tbody> <tr> <td> <h5><span style=\"font-size: 12px;\"><span style=\"color: rgb(51, 51, 204);\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"width: 10px; height: 10px;\" />&nbsp;</span><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=05DC3542-162F-491F-9362-83BBF1E749F4\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 255);\">Hướng dẫn đăng k&yacute; kh&aacute;m dịch vụ chất lượng cao</span></a></span></h5> <h5><span style=\"font-size:12px;\"><span style=\"color:#3333cc;\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"width: 10px; height: 10px;\" />&nbsp;</span><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=125B0515-4DEF-48F2-BDF5-767BFB37BC6C\" target=\"_blank\"><span style=\"color:#0000FF;\">Hướng dẫn đăng k&yacute; kh&aacute;m TỔNG QU&Aacute;T &amp; NIỆU KHOA</span></a></span></h5> <h5><span style=\"font-size:12px;\"><span style=\"color:#3333cc;\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"width: 10px; height: 10px;\" />​</span><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=792751D5-2408-4AE5-99B1-F063AFCF8BE5\"><span style=\"color:#0000CD;\">&nbsp;</span><span style=\"color:#0000FF;\">Hướng dẫn đăng k&yacute; kh&aacute;m NAM KHOA</span></a></span></h5> <h5><span style=\"font-size:12px;\"><span style=\"color:#3333cc;\">​<img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"width: 10px; height: 10px;\" />​&nbsp;</span><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=FDetail&amp;ResourceID=D115FD92-F1F7-4151-B2B1-1DA1BA7A31B4\"><span style=\"color:#0000FF;\">Xem lịch kh&aacute;m bệnh</span></a></span></h5> <h5><span style=\"font-size:12px;\"><span style=\"color:#3333cc;\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"width: 10px; height: 10px;\" />​&nbsp;</span><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=Portfolio&amp;ResourceID=AF411DE3-145C-47C7-A5F3-E9AD174D2867\"><span style=\"color:#0000FF;\">T&igrave;m b&aacute;c sĩ kh&aacute;m</span></a></span></h5> <h5><span style=\"color:#3333cc;\"><span style=\"font-size:12px;\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"opacity: 0.9; width: 10px; height: 10px;\" /></span></span><span style=\"font-size:12px;\"><span style=\"color:#0000CD;\">&nbsp;</span><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=FDetail&amp;ResourceID=9E490355-FCFF-4C51-A947-419BDBBDE522\"><span style=\"color:#0000FF;\">Qui tr&igrave;nh kh&aacute;m bệnh</span></a></span></h5> </td> <td rowspan=\"2\">&nbsp;</td> <td rowspan=\"2\" style=\"vertical-align: top;\">​<img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/725022(1).png\" style=\"height: 267px; width: 400px;\" /></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <h2>&nbsp;</h2> ";23389;"9A2C742D-43C4-4C1E-8DD3-58F9B5FA24AB";"BDH.Menu.Horizontal";;0;2;2;"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"00000233890000223931";"2013-07-11 21:06:43.987" 5;23410;"BF063E98-60D3-4FCC-8167-53B7F6B25EA7";7;"Node";"Địa điểm & <b>Hướng dẫn</b>";;"";"<div style=\"text-align: center;\"><iframe frameborder=\"0\" height=\"700\" marginheight=\"0\" marginwidth=\"0\" scrolling=\"no\" src=\"http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+B%C3%ACnh+D%C3%A2n,+%C4%90i%E1%BB%87n+Bi%C3%AAn+Ph%E1%BB%A7,+Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam&amp;aq=0&amp;oq=b%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+b%C3%ACnh+d%C3%A2n&amp;sll=28.536275,-93.076172&amp;sspn=45.351294,79.013672&amp;ie=UTF8&amp;hq=B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+B%C3%ACnh+D%C3%A2n,+%C4%90i%E1%BB%87n+Bi%C3%AAn+Ph%E1%BB%A7,&amp;hnear=Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam&amp;t=m&amp;cid=12280876797128738573&amp;ll=10.775723,106.682761&amp;spn=0.01054,0.02444&amp;z=16&amp;iwloc=A&amp;output=embed\" width=\"100%\"></iframe></div> ";23389;"9A2C742D-43C4-4C1E-8DD3-58F9B5FA24AB";"BDH.Menu.Horizontal";;0;2;3;"";;"";;;;"00000233890000323410";"2013-05-27 21:54:36.343" 6;23945;"8EC8EA30-1B56-4CCB-82E7-3DED2DFEB9E6";7;"Node";"Các <b>Chuyên Khoa</b>";;"";"<div id=\"zone-chuyenkhoa\"> <h4><strong><span>NGOẠI TỔNG QU&Aacute;T</span></strong></h4> <h5 style=\"margin-left: 40px;\">TI&Ecirc;U H&Oacute;A</h5> <h5 style=\"margin-left: 40px;\">GAN MẬT</h5> <h5 style=\"margin-left: 40px;\">MẠCH M&Aacute;U</h5> <h5 style=\"margin-left: 40px;\">LỒNG NGỰC</h5> <h5 style=\"margin-left: 40px;\">BƯỚU CỔ</h5> <h5 style=\"margin-left: 40px;\">PHẪU THUẬT TẠO H&Igrave;NH THẨM MỸ</h5> <h4><strong>NGOẠI THẬN NIỆU</strong></h4> <h5 style=\"margin-left: 40px;\">PHẪU THUẬT NIỆU KHOA</h5> <h5 style=\"margin-left: 40px;\">LỌC M&Aacute;U</h5> <h5 style=\"margin-left: 40px;\">NAM KHOA</h5> <h5 style=\"margin-left: 40px;\">T&Aacute;N SỎI</h5> <h4><strong>PHẪU THUẬT NỘI SOI</strong></h4> <h5 style=\"margin-left: 40px;\">TỔNG QU&Aacute;T</h5> <h5 style=\"margin-left: 40px;\">THẬN NIỆU</h5> <div style=\"margin-left: 40px;\">&nbsp;</div> </div> ";23389;"9A2C742D-43C4-4C1E-8DD3-58F9B5FA24AB";"BDH.Menu.Horizontal";;0;2;4;"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"00000233890000423945";"2013-07-15 10:41:07.377" 7;23411;"2B04CD23-2708-4CA5-9658-70E3498B4B34";7;"Node";"Liên hệ với <b>Bệnh viện</b>";;"";"<div class=\"span6 contact-maps\"><iframe frameborder=\"0\" height=\"400\" marginheight=\"0\" marginwidth=\"0\" scrolling=\"no\" src=\"http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+B%C3%ACnh+D%C3%A2n,+%C4%90i%E1%BB%87n+Bi%C3%AAn+Ph%E1%BB%A7,+Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam&amp;aq=0&amp;oq=b%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+b%C3%ACnh&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=41.546728,79.013672&amp;ie=UTF8&amp;hq=B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+B%C3%ACnh+D%C3%A2n,+%C4%90i%E1%BB%87n+Bi%C3%AAn+Ph%E1%BB%A7,&amp;hnear=Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam&amp;t=m&amp;ll=10.776777,106.682181&amp;spn=0.008432,0.00912&amp;z=16&amp;iwloc=A&amp;output=embed\" width=\"100%\"></iframe> <div style=\"outline: none; color: rgb(73, 56, 48); font-family: Arial; line-height: 20px;\">&nbsp;</div> <div style=\"outline: none; color: rgb(73, 56, 48); font-family: Arial; line-height: 20px;\">&nbsp;</div> &nbsp; <div style=\"outline: none; color: rgb(73, 56, 48); font-family: Arial; line-height: 20px;\"><span style=\"outline: none;\"><strong style=\"outline: none;\">BỆNH VIỆN</strong> </span>&nbsp; <span style=\"outline: none; color: rgb(238, 2, 19);\"> <strong style=\"outline: none;\">B&Igrave;NH D&Acirc;N</strong> </span></div> <div>Địa chỉ: 371 Điện Bi&ecirc;n Phủ - Phường 4 - Quận 3 - TP.Hồ Ch&iacute; Minh</div> <div>ĐT: (08) 38394747 - (08) 38330205, Fax: 84.8.38391315</div> <div>Email: bvbinhdan@hcm.vnn.vn , Website:&nbsp; <a href=\"http://www.bvbinhdan.com.vn/\">www.bvbinhdan.com.vn</a></div> <div> <h5 style=\"text-align: right;\">&nbsp;</h5> </div> </div> <div class=\"span6 contact-form\"> <div class=\"form-horizontal\" id=\"Contact-Form\"> <div class=\"control-group\"><label class=\"control-label\" for=\"Contact-Form-inputName\">T&ecirc;n của bạn</label> <div class=\"controls\"><input class=\"input-large\" id=\"Contact-Form-inputName\" placeholder=\"Tên của bạn...\" type=\"text\" /></div> </div> <div class=\"control-group\"><label class=\"control-label\" for=\"Contact-Form-inputAddress\">Địa chỉ</label> <div class=\"controls\"><input class=\"input-large\" id=\"Contact-Form-inputAddress\" placeholder=\"Địa chỉ...\" type=\"text\" /></div> </div> <div class=\"control-group\"><label class=\"control-label\" for=\"Contact-Form-inputPhone\">Số điện thoại</label> <div class=\"controls\"><input class=\"input-large\" id=\"Contact-Form-inputPhone\" placeholder=\"Số điện thoại...\" type=\"text\" /></div> </div> <div class=\"control-group\"><label class=\"control-label\" for=\"Contact-Form-inputEmail\">Email</label> <div class=\"controls\"><input class=\"input-large\" id=\"Contact-Form-inputEmail\" placeholder=\"Email...\" type=\"text\" /></div> </div> <div class=\"control-group\"><label class=\"control-label\" for=\"Contact-Form-inputMessage\">Nội dung</label> <div class=\"controls\"><textarea class=\"input-large\" id=\"Contact-Form-inputMessage\" placeholder=\"Nội dung...\" rows=\"5\"></textarea></div> </div> <div class=\"control-group\"><label class=\"control-label\" for=\"Contact-Form-inputCaptcha\">M&atilde; x&aacute;c nhận</label> <div class=\"controls\"><input class=\"input-small\" id=\"Contact-Form-inputCaptcha\" type=\"text\" /><button class=\"btn btn-link\" id=\"Contact-Form-inputCaptcha-refresh\" type=\"button\">Chọn m&atilde; kh&aacute;c</button></div> </div> <div class=\"control-group\"><label class=\"control-label\">&nbsp;</label> <div class=\"controls\"><img id=\"Contact-Form-imgCaptcha\" src=\"/Modules/_Core/ImageCaptcha.ashx\" /></div> </div> <div class=\"control-group\"> <div class=\"controls\"><button class=\"btn\" id=\"Contact-Form-buttonSubmit\" type=\"button\">Gửi y&ecirc;u cầu</button></div> <div>&nbsp;</div> <div> <h5 style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"font-size:12px;\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"width: 10px; height: 10px; margin-left: 5px; margin-right: 5px;\" /><span style=\"color:#FF0000;\">Xem nội dung li&ecirc;n hệ v&agrave; giải đ&aacute;p</span></span></strong></h5> </div> </div> </div> </div> ";23389;"9A2C742D-43C4-4C1E-8DD3-58F9B5FA24AB";"BDH.Menu.Horizontal";;0;2;5;"";;"";;;;"00000233890000523411";"2013-05-27 21:54:47.590" 8;23418;"B8C97632-E9A1-4110-83FF-95AE9217DB47";7;"Node";"BDH.Menu.HomeNews";;"";"";;"0035E393-1A66-469B-8002-110DF1457F80";;;8;1;0;"";;"";;;;"0000023418";"2013-05-27 21:58:45.863" 9;23419;"1B13A508-DC2F-444F-979E-982101BC2D4C";7;"THONG-TIN";"Thông tin tổng hợp";;"";"<div style=\"text-align: center;\"> <div>&nbsp;</div> <div> <table bgcolor=\"#CAD0FF\" border=\"2\" bordercolor=\"#666666\" cellpadding=\"5\" cellspacing=\"5\" style=\"font-size: 13px; line-height: 20.7999992370605px;\" width=\"100%\"> <tbody> <tr> <td> <p style=\"text-align: center;\">&nbsp;</p> <p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\"><span style=\"font-size: 24px;\">HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT BỆNH VIỆN B&Igrave;NH D&Acirc;N</span></span></strong></p> <p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\"><span style=\"font-size: 24px;\">LẦN THỨ XVIII - NĂM 2016</span></span></strong></p> <p style=\"text-align: left;\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"line-height: 1.6em; width: 10px; height: 10px; margin-left: 5px; margin-right: 5px; background-color: rgb(255, 255, 255);\" /><span style=\"line-height: 1.6em; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);\"><strong>&nbsp;</strong></span><span style=\"line-height: 1.6em; font-size: 16px;\"><strong><span style=\"background-color: rgb(255, 240, 245);\"><a href=\"/Uploads/files/H%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B/H%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B%20KHKT%20l%E1%BA%A7n%20th%E1%BB%A9%2018%20-%202016/Thong%20bao%20so%201%20-%20BVBD%20-%20sua.jpg\">Th&ocirc;ng b&aacute;o số 1</a></span></strong></span></p> <div>&nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> ";23418;"B8C97632-E9A1-4110-83FF-95AE9217DB47";"BDH.Menu.HomeNews";;0;2;0;"5B2470FA-CF0F-43E9-B425-AFDAD74379A5";;"";;;;"00000234180000023419";"2013-05-27 21:58:56.827" 10;24003;"600361C3-2D9E-4530-A655-AD1866A8775D";7;"HOME";"Sinh hoạt KHKT";;"";"<div>​</div> ";23418;"B8C97632-E9A1-4110-83FF-95AE9217DB47";"BDH.Menu.HomeNews";;0;2;1;"913FE35A-7EE5-408C-876E-093BB2B5BF07";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"00000234180000124003";"2013-08-05 10:05:58.517" 11;23421;"9573D17D-0402-4CD7-B6BE-039663750195";7;"Dao tao";"Đào tạo";;"";"<div><span style=\"font-size:24px;\"><span style=\"color:#008000;\">Trung t&acirc;m huấn luyện Nội soi</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style=\"font-size:12px;\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"font-size: 13px; width: 10px; height: 10px;\" />&nbsp;<a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=B84FA3AA-607A-4B8E-AF81-30A1D2761C1B&amp;ParentKey=31195900-35FE-4530-8837-187FD7CE5470\"><span style=\"color:#0000FF;\">Giới thiệu trung t&acirc;m</span></a></span></div> <div><span style=\"font-size:12px;\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"font-size: 13px; width: 10px; height: 10px;\" />&nbsp;<a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=975620D5-902D-487A-869F-25FBA2C774A2&amp;ParentKey=31195900-35FE-4530-8837-187FD7CE5470\"><font color=\"#0000ff\">Nội soi niệu</font></a></span></div> <div><span style=\"font-size:12px;\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"font-size: 13px; width: 10px; height: 10px;\" /><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=446E25A6-370F-4F67-B3D8-1E6B9C5CFD98&amp;ParentKey=31195900-35FE-4530-8837-187FD7CE5470\">&nbsp;</a><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=446E25A6-370F-4F67-B3D8-1E6B9C5CFD98&amp;ParentKey=31195900-35FE-4530-8837-187FD7CE5470\"><span style=\"color:#0000FF;\">Nội soi tổng qu&aacute;t</span></a></span></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><span style=\"font-size:14px;\"><strong><span style=\"color:#0000CD;\"><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=B84FA3AA-607A-4B8E-AF81-30A1D2761C1B&amp;ParentKey=31195900-35FE-4530-8837-187FD7CE5470\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/Dao%20Tao/GT.jpg\" style=\"width: 150px; height: 100px;\" /></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=975620D5-902D-487A-869F-25FBA2C774A2&amp;ParentKey=31195900-35FE-4530-8837-187FD7CE5470\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/Dao%20Tao/NSN.jpg\" style=\"width: 150px; height: 100px;\" /></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=446E25A6-370F-4F67-B3D8-1E6B9C5CFD98&amp;ParentKey=31195900-35FE-4530-8837-187FD7CE5470\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/Dao%20Tao/NSTQ.jpg\" style=\"width: 150px; height: 100px;\" /></a></span></strong></span></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size:14px;\"><strong><span style=\"color:#0000CD;\">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></strong></span></div> ";23418;"B8C97632-E9A1-4110-83FF-95AE9217DB47";"BDH.Menu.HomeNews";;0;2;3;"";;"";;;;"00000234180000323421";"2013-05-27 21:59:03.027" 12;23422;"3973C77D-D4D3-4CEB-818E-10A15B1CB8F8";7;"HOI-NGHI";"Hội nghị";;"";"<table bgcolor=\"#CAD0FF\" border=\"2\" bordercolor=\"#666666\" cellpadding=\"5\" cellspacing=\"5\" width=\"100%\"> <tbody> <tr> <td> <p style=\"text-align: center;\">&nbsp;</p> <p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color:#FF0000;\"><span style=\"font-size:24px;\">HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT BỆNH VIỆN B&Igrave;NH D&Acirc;N</span></span></strong></p> <p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color:#FF0000;\"><span style=\"font-size:24px;\">LẦN THỨ XVIII - NĂM 2016</span></span></strong></p> <p><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"line-height: 1.6em; width: 10px; height: 10px; margin-left: 5px; margin-right: 5px; background-color: rgb(255, 255, 255);\" /><span style=\"line-height: 1.6em; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);\"><strong>&nbsp;</strong></span><span style=\"line-height: 1.6em; font-size: 16px;\"><strong><a href=\"/Uploads/files/H%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B/H%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B%20KHKT%20l%E1%BA%A7n%20th%E1%BB%A9%2018%20-%202016/Thong%20bao%20so%201%20-%20BVBD%20-%20sua.jpg\"><span style=\"background-color:#FFF0F5;\">Th&ocirc;ng b&aacute;o số 1</span></a></strong></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> ";23418;"B8C97632-E9A1-4110-83FF-95AE9217DB47";"BDH.Menu.HomeNews";;0;2;4;"";;"";;;;"00000234180000423422";"2013-05-27 21:59:05.720" 13;24299;"EE8E6BCA-FE48-4A76-81B8-A33CE7AB58B7";7;"Dang doan";"Hoạt động đoàn thể";;"";"";23418;"B8C97632-E9A1-4110-83FF-95AE9217DB47";"BDH.Menu.HomeNews";;0;2;6;"08110FBB-CAFE-4432-AAA8-16539883F178";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"00000234180000624299";"2013-10-30 07:53:27.977" 14;24338;"6B63062D-2896-4182-A97F-B989507DFD12";7;"Thong bao";"Thông tin nội bộ";;"";"";23418;"B8C97632-E9A1-4110-83FF-95AE9217DB47";"BDH.Menu.HomeNews";;0;2;7;" 2C7B5507-3BA2-4F15-BBDE-2FC70AE0AF77";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"00000234180000724338";"2013-11-13 15:06:05.343" 15;23929;"D199DE67-5AFD-4E16-955F-EA8A13EABC61";7;"GIOI-THIEU";"Giới thiệu";;"";"<div style=\"font-size: 13px;\"> <table align=\"center\" border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"width: 80%;\"> <tbody> <tr> <td> <div style=\"font-size: 13px;\"><span style=\"font-size: 14px;\"><em><span style=\"text-align: justify;\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/7775.jpg\" style=\"width: 96px; height: 115px; float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px; border-width: 0px; border-style: solid;\" />Nằm tr&ecirc;n trục lộ ch&iacute;nh của một th&agrave;nh phố c&oacute; mật độ d&acirc;n số cao nhất nước, Bệnh viện B&igrave;nh D&acirc;n ng&agrave;y nay đ&atilde; trở th&agrave;nh địa chỉ quen thuộc kh&ocirc;ng chỉ của những bệnh nh&acirc;n người S&agrave;i G&ograve;n m&agrave; c&ograve;n của c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Nam. Trải qua bao nhi&ecirc;u thăng trầm lịch sử, nhiều thế hệ ng&agrave;nh y nơi đ&acirc;y vẫn tận tụy với thi&ecirc;n chức của m&igrave;nh l&agrave; chăm s&oacute;c sức khoẻ v&agrave; cứu lấy sinh mạng của những con người kh&ocirc;ng may.</span></em></span></div> <div style=\"font-size: 13px;\">&nbsp;</div> <div style=\"font-size: 13px;\"> <div style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14px;\"><em><span style=\"line-height: 1.6em;\">L&agrave; một đơn vị của ng&agrave;nh y tế S&agrave;i G&ograve;n - Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Bệnh viện B&igrave;nh D&acirc;n ngay từ những ng&agrave;y đầu th&agrave;nh lập đ&atilde; l&agrave; cơ sở thực tập của trường Đại học Y khoa S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; l&agrave; bệnh viện Ngoại khoa duy nhất ở miền Nam Việt Nam, tập trung hầu hết c&aacute;c chuy&ecirc;n gia t&agrave;i giỏi ng&agrave;nh Y l&uacute;c bấy giờ. Tuy ra đời trong bối cảnh kh&aacute; đặc biệt v&agrave;o năm 1954 - ng&agrave;y đất nước bị chia cắt - v&agrave; kh&ocirc;ng được x&acirc;y dựng theo m&ocirc; h&igrave;nh ch&iacute;nh qui, Bệnh viện B&igrave;nh D&acirc;n với c&aacute;c vị thầy ti&ecirc;n phong đ&atilde; x&aacute;c lập mục ti&ecirc;u chủ yếu bước đầu l&agrave; một cơ sở ch&iacute;nh của trường Đại học Y khoa S&agrave;i G&ograve;n trong nhiệm vụ đ&agrave;o tạo nhiều thế hệ ng&agrave;nh Y.</span></em></span></div> <div style=\"text-align: justify;\">&nbsp;</div> <div style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14px;\"><em><span style=\"line-height: 1.6em;\">C&oacute; thể n&oacute;i nửa thế kỷ qua, Bệnh viện đ&atilde; g&oacute;p phần kh&ocirc;ng nhỏ trong việc x&acirc;y dựng một đội ngũ b&aacute;c sĩ c&oacute; tr&igrave;nh độ kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; nghiệp vụ cao, tự h&agrave;o với nhiều t&ecirc;n tuổi được khẳng định cả trong lẫn ngo&agrave;i nước. Qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển của Bệnh viện B&igrave;nh D&acirc;n c&oacute; thể chia th&agrave;nh hai thời kỳ. Trước ng&agrave;y 30/4/1975, Bệnh viện nhận điều trị, giải phẫu tất cả c&aacute;c bệnh về ngoại khoa chuyển đến từ những bệnh viện tại S&agrave;i G&ograve;n lẫn c&aacute;c tỉnh miền Nam v&agrave; đ&atilde; thực hiện được hầu hết những phẫu thuật cổ điển tr&ecirc;n thế giới.</span></em></span></div> <div style=\"text-align: justify;\">&nbsp;</div> <div style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14px;\"><em><span style=\"line-height: 1.6em;\">Từ bước đi vững v&agrave;ng ban đầu, nhiều thế hệ nối tiếp nhau ph&aacute;t huy truyền thống tốt đẹp của những bậc thầy đi trước, kh&ocirc;ng ngừng trau giồi nghiệp vụ v&agrave; tận tụy với bổn phận, nhờ vậy tạo được niềm tin kh&ocirc;ng chỉ đối với người d&acirc;n th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n m&agrave; cả miền Nam. Suốt trong thời kỳ n&agrave;y Bệnh viện B&igrave;nh D&acirc;n đ&atilde; l&agrave; c&aacute;i n&ocirc;i sản sinh nhiều thế hệ chuy&ecirc;n vi&ecirc;n y tế vững tay nghề, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại khoa. Một điểm son kh&aacute;c l&agrave; việc ứng dụng c&aacute;c kỹ thuật mới của nền y học T&acirc;y phương v&agrave;o ng&agrave;nh y tế nước ta m&agrave; kh&ocirc;ng đ&aacute;nh mất bản sắc d&acirc;n tộc, học c&aacute;i hay của người để vận dụng theo c&aacute;ch của m&igrave;nh.</span></em></span></div> <div style=\"text-align: justify;\">&nbsp;</div> <div style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14px;\"><em><span style=\"line-height: 1.6em;\">Sau ng&agrave;y đất nước thống nhất v&agrave;o năm 1975, một số b&aacute;c sĩ giỏi của Bệnh viện - v&igrave; nhiều l&yacute; do kh&aacute;c nhau - đ&atilde; định cư ở nước ngo&agrave;i. Nh&igrave;n dưới gi&aacute;c độ t&iacute;ch cực th&igrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; một lợi thế cho đất nước. Kh&ocirc;ng &iacute;t vị trong số ấy đ&atilde; trở th&agrave;nh những thầy thuốc Việt Nam nổi tiếng tr&ecirc;n thế giới v&agrave; sau đ&oacute; ch&iacute;nh họ đ&atilde; đem kỹ thuật cao về gi&uacute;p cho việc ph&aacute;t triển ng&agrave;nh Y trong nước. Ngay từ những ng&agrave;y đầu th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n được giải ph&oacute;ng, Bệnh viện B&igrave;nh D&acirc;n vẫn tiếp tục hoạt động m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; sự x&aacute;o trộn n&agrave;o đ&aacute;ng kể. Tập thể gi&aacute;o sư v&agrave; b&aacute;c sĩ tại chỗ đ&atilde; được l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố đặt để niềm tin qua việc lưu dụng hầu như to&agrave;n bộ.</span></em></span></div> <div style=\"text-align: justify;\">&nbsp;</div> <div style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14px;\"><em><span style=\"line-height: 1.6em;\">&Yacute; thức được nhiệm vụ cao cả của m&igrave;nh, đội ngũ chuy&ecirc;n m&ocirc;n n&agrave;y đ&atilde; c&ugrave;ng với Ban gi&aacute;m đốc v&agrave; to&agrave;n thể nh&acirc;n vi&ecirc;n cống hiến năng lực cho sự nghiệp chăm s&oacute;c sức khỏe người d&acirc;n v&agrave; đ&atilde; c&ugrave;ng với c&aacute;c bệnh viện kh&aacute;c trong cả nước g&oacute;p phần ph&aacute;t triển mạnh mẽ nền y học Việt Nam.&nbsp;</span></em></span></div> <div style=\"text-align: justify;\">&nbsp;</div> <div style=\"text-align: justify;\">&nbsp;</div> <div style=\"text-align: right;\"><span style=\"color:#000000;\"><strong>BAN GI&Aacute;M ĐỐC BỆNH VIỆN B&Igrave;NH D&Acirc;N</strong></span></div> <div style=\"text-align: right;\">&nbsp;</div> <div><a href=\"http://bvbinhdan.com.vn/Modules/Home/#&amp;PageType=NDetail&amp;ResourceID=8EC8EA30-1B56-4CCB-82E7-3DED2DFEB9E6\"><span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\"><strong><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"width: 10px; height: 10px;\" />&nbsp;</strong></span><span style=\"color:#0000CD;\"><strong>C&aacute;c chuy&ecirc;n khoa của bệnh viện B&igrave;nh D&acirc;n</strong></span></a></div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style=\"font-size: 13px;\">&nbsp;</div> ";23418;"B8C97632-E9A1-4110-83FF-95AE9217DB47";"BDH.Menu.HomeNews";;0;2;8;"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"00000234180000823929";"2013-07-09 21:53:21.137" 16;24872;"E6CD45F8-627D-4A0E-8898-D8B88B89406A";7;"BANG-GIA";"Bảng giá và Dịch vụ";;"";"";23418;"B8C97632-E9A1-4110-83FF-95AE9217DB47";"BDH.Menu.HomeNews";;0;2;9;"BAA4DB93-66F0-43C9-B725-A273C3B991BB";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"00000234180000924872";"2014-11-28 12:59:41.900" 17;23656;"DF0CB57D-5A2F-4FAD-9527-7B148B0D49BF";7;"Node";"BDH.Banner.Slogan";;"";"";;"0035E393-1A66-469B-8002-110DF1457F80";;;5;1;0;"";;"/Uploads/images/Untitled-1.jpg";;;;"0000023656";"2013-06-07 21:38:46.780" 18;24233;"278559C2-8557-4780-A576-F4F77E8A53DA";7;"0";"Node New";;"";"";23656;"DF0CB57D-5A2F-4FAD-9527-7B148B0D49BF";"BDH.Banner.Slogan";;0;2;0;"/Modules/Home/Default.aspx#&PageType=News&ResourceID=5B2470FA-CF0F-43E9-B425-AFDAD74379A5&PageIndex=1";;"/Uploads/images/BV KTC (1).jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"00000236560000024233";"2013-10-01 22:51:01.377" 19;24235;"CF19F899-1380-4A51-A3FB-B6F947BA2A82";7;"2";"Node New";;"";"";23656;"DF0CB57D-5A2F-4FAD-9527-7B148B0D49BF";"BDH.Banner.Slogan";;0;2;2;"";;"/Uploads/images/GS_CHUYEN1 - sua.jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"00000236560000224235";"2013-10-01 22:56:53.627" 20;24236;"F5A81234-51B1-4E8B-8860-AD4BFBEC7225";7;"3";"Node New";;"";"";23656;"DF0CB57D-5A2F-4FAD-9527-7B148B0D49BF";"BDH.Banner.Slogan";;0;2;3;"";;"/Uploads/images/11 _HINH MAU1.jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"00000236560000324236";"2013-10-01 23:17:45.337" 21;24875;"6C3EE508-493B-4188-ADCE-55A557726235";7;"4";"Node New";;"";"";23656;"DF0CB57D-5A2F-4FAD-9527-7B148B0D49BF";"BDH.Banner.Slogan";;0;2;4;"";;"/Uploads/images/BANNER1.jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"00000236560000424875";"2014-11-28 15:35:34.480" 22;25004;"311EA6F5-56F2-4927-B4B9-3DDF65CE0141";7;"5";"Node New";;"";"";23656;"DF0CB57D-5A2F-4FAD-9527-7B148B0D49BF";"BDH.Banner.Slogan";;0;2;5;"";;"/Uploads/images/Khoa PT.jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"00000236560000525004";"2015-03-18 07:04:08.347" 23;23657;"48AFAD99-C8AF-46EE-9F11-07E59103D139";7;"Node";"<em>Sub menu 01</em>";;"";"";;"0035E393-1A66-469B-8002-110DF1457F80";;;3;1;0;"";;"../../../Uploads/images/BDH/Feature/qtkcb_bg.png";;;;"0000023657";"2013-06-07 21:38:49.130" 24;23662;"D115FD92-F1F7-4151-B2B1-1DA1BA7A31B4";7;"Node";"<em>Lịch </em>khám bệnh";;"";"<div style=\"text-align: center;\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:16.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:blue;mso-fareast-language:VI\">LỊCH KH&Aacute;M BỆNH KHOA KH&Aacute;M BỆNH VIỆN B&Igrave;NH D&Acirc;N</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language: VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><i><span lang=\"VI\" style=\"font-size: 15.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">(Từ thứ hai đến thứ s&aacute;u h&agrave;ng tuần)</span></i></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red;mso-fareast-language:VI\">KHU KH&Aacute;M THƯỜNG&nbsp;</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red;mso-fareast-language:VI\">371 Điện Bi&ecirc;n Phủ -&nbsp;Phường 4 -&nbsp;Quận 3<o:p></o:p></span></b></p> <p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <div align=\"center\"> <table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"1\" class=\"MsoNormalTable\" style=\"width:460.5pt;mso-cellspacing:.7pt;border:outset 2.25pt;mso-yfti-tbllook: 1184\" width=\"614\"> <tbody> <tr> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:mediumblue;mso-fareast-language:VI\">SỐ PH&Ograve;NG</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:mediumblue;mso-fareast-language:VI\">THỨ HAI</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:mediumblue;mso-fareast-language:VI\">THỨ BA</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:mediumblue;mso-fareast-language:VI\">THỨ TƯ</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:84.95pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\" width=\"113\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:mediumblue;mso-fareast-language:VI\">THỨ NĂM</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:76.85pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\" width=\"102\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:mediumblue;mso-fareast-language:VI\">THỨ S&Aacute;U</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:1;height:71.05pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:71.05pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 01<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(Ung Bướu)</span></b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:71.05pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">QU&Aacute;CH TH&Agrave;NH </span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">HƯNG</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:71.05pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN MẠNH TIẾN<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:71.05pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">DƯƠNG THANH HẢI<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:84.95pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:71.05pt\" width=\"113\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">TRẦN MINH ANH </span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">THƯ</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">&nbsp;(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:76.85pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:71.05pt\" width=\"102\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">DƯƠNG THANH HẢI<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">&nbsp;(S)<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:2;height:70.15pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:70.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 02<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(TQ2)</span></b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:70.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">L&Ecirc; HỮU</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> PHƯỚC</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:70.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN&nbsp; THANH </span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">LI&Ecirc;M</span><span style=\"font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:70.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NG&Ocirc; VIẾT</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> THI</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:84.95pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:70.15pt\" width=\"113\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">V&Otilde; NGỌC</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> B&Iacute;CH</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:76.85pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:70.15pt\" width=\"102\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">LƯƠNG THANH</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> T&Ugrave;NG</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S &amp; C)<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:3;height:55.75pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:55.75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 03<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(TQ3)</span></b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:55.75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">TRẦN C&Ocirc;NG </span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">QUYỀN</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:55.75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">HỒ </span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">K</span><span style=\"font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">H&Aacute;NH</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> ĐỨC</span><span style=\"font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">&nbsp;(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:55.75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">HỒ HUỲNH </span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">LONG</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:84.95pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:55.75pt\" width=\"113\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">L&Yacute; MINH T&Ugrave;NG<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">&nbsp;(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:76.85pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:55.75pt\" width=\"102\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN NGỌC</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> B&Igrave;NH</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">&nbsp;(S)<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:4;height:55.75pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:55.75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 04<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(TQ4)</span></b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:55.75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">ĐỖ</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"> </span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">MINH H&Ugrave;NG</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:55.75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">HO&Agrave;NG VĨNH </span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">&nbsp;CH&Uacute;C</span><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:55.75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN TẠ QUYẾT<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:84.95pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:55.75pt\" width=\"113\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHAN VĂN </span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">SỬ</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:76.85pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:55.75pt\" width=\"102\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">TRẦN THIỆN</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> H&Ograve;A</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S)<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:5;height:60.25pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:60.25pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 0</span></b><b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: VI\">5<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(TQ)<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:60.25pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">PHẠM VĂN VIỄN<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">&nbsp;</span><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S &amp; C)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:60.25pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHẠM VĂN VIỄN<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">&nbsp;(S &amp; C)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:60.25pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHẠM VĂN VIỄN<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">&nbsp;(S &amp; C)</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:84.95pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:60.25pt\" width=\"113\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">PHẠM VĂN VIỄN<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">&nbsp;</span><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S &amp; C)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:76.85pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:60.25pt\" width=\"102\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHẠM VĂN VIỄN<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">&nbsp;(S &amp; C)<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:6;height:100.75pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:100.75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 07<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(Niệu A)</span></b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:100.75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN TẾ KHA<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">HO&Agrave;NG THI&Ecirc;N PH&Uacute;C<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:100.75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">BS KHI&Ecirc;M<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">BS HỌC<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:100.75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN VĂN &Acirc;N<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN THANH MỘNG<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:84.95pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:100.75pt\" width=\"113\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN MINH</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> QUANG</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">DI&Ecirc;M ĐĂNG KHOA<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:76.85pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:100.75pt\" width=\"102\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">L&Ecirc; VĂN HIẾU NH&Acirc;N<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:7;height:109.3pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:109.3pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 08<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(Niệu B)</span></b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:109.3pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">B&Ugrave;I VĂN KIỆT<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN ĐẠO THUẤN<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:109.3pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN PH&Uacute;C CẨM HO&Agrave;NG<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:109.3pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NG&Ocirc;</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> ĐẠI HẢI</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:84.95pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:109.3pt\" width=\"113\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHAN TRƯỜNG</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> BẢO</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:76.85pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:109.3pt\" width=\"102\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">V&Otilde; TRỌNG THANH PHONG<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN MINH HO&Agrave;NG<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:8;height:103.0pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:103.0pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 09<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(Niệu A)</span></b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:103.0pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN VĂN </span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">&Acirc;N</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHẠM HỮU ĐO&Agrave;N<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:103.0pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN NGỌC</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> CH&Acirc;U</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">HO&Agrave;NG THI&Ecirc;N PH&Uacute;C<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:103.0pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">H&Agrave; VĂN </span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">B&Agrave;NG</span><span style=\"font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:84.95pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:103.0pt\" width=\"113\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">ĐỖ</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"> ANH</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> TO&Agrave;N</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN L&Ecirc; QU&Yacute; Đ&Ocirc;NG<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:76.85pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:103.0pt\" width=\"102\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHẠM HỮU ĐO&Agrave;N<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:9;height:79.15pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:79.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 10<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(Niệu B)</span></b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:79.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">VŨ ĐỨC</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> HỢP</span><span style=\"font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">CH&Acirc;U MINH DUY<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:79.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">ĐỖ</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"> HO&Agrave;NG </span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">&nbsp;DŨNG</span><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:79.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">Đ&Agrave;O QUANG O&Aacute;NH</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:84.95pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:79.15pt\" width=\"113\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN <o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">VĂN TH&Agrave;NH</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> TRUNG</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:76.85pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:79.15pt\" width=\"102\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">ĐỖ LỆNH H&Ugrave;NG<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">L&Ecirc; TRỌNG KH&Ocirc;I<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:10;mso-yfti-lastrow:yes;height:130.9pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:130.9pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\"><a href=\"http://bvbinhdan.com.vn/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=792751D5-2408-4AE5-99B1-F063AFCF8BE5\"><b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:mediumblue;mso-fareast-language:VI;text-decoration: none;text-underline:none\">P &ndash; 11<o:p></o:p></span></b></a></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:mediumblue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><a href=\"http://bvbinhdan.com.vn/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=792751D5-2408-4AE5-99B1-F063AFCF8BE5\"><span style=\"color:mediumblue;text-decoration:none;text-underline:none\">(K</span><span lang=\"VI\" style=\"color:mediumblue;mso-ansi-language:VI;text-decoration:none; text-underline:none\">h&aacute;m</span></a></span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:mediumblue;mso-fareast-language:VI\">Nam khoa)</span></b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:130.9pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">MAI B&Aacute; <o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">TIẾN DŨNG<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">PHẠM VĂN HẢO<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHẠM HỮU ĐƯƠNG<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:130.9pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">ĐẶ</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NG QUANG</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> TUẤN</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN HỒ VĨNH PHƯỚC<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:130.9pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">ĐẶ</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NG QUANG</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> TUẤN</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHẠM HỮU ĐƯƠNG<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">L&Ecirc; VŨ T&Acirc;N<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:84.95pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:130.9pt\" width=\"113\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHẠM VĂN</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> HẢO</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHẠM HỮU ĐƯƠNG<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:76.85pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:130.9pt\" width=\"102\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN HỒ</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> VĨNH PHƯỚC<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">PHẠM VĂN HẢO<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">PHẠM HỮU ĐƯƠNG<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-left: 30pt; line-height: 14.4pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;\"><span lang=\"VI\"><a href=\"http://bvbinhdan.com.vn/Modules/Home/#&amp;PageType=NDetail&amp;ResourceID=BA726D4B-556E-4A75-9848-B2F0F978F9D8\"><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size:12.0pt;mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-font-family:Arial; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-no-proof:yes;text-decoration:none; text-underline:none\"><v:shapetype coordsize=\"21600,21600\" filled=\"f\" id=\"_x0000_t75\" o:preferrelative=\"t\" o:spt=\"75\" path=\"m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe\" stroked=\"f\"> <v:stroke joinstyle=\"miter\"> <v:formulas> <v:f eqn=\"if lineDrawn pixelLineWidth 0\"> <v:f eqn=\"sum @0 1 0\"> <v:f eqn=\"sum 0 0 @1\"> <v:f eqn=\"prod @2 1 2\"> <v:f eqn=\"prod @3 21600 pixelWidth\"> <v:f eqn=\"prod @3 21600 pixelHeight\"> <v:f eqn=\"sum @0 0 1\"> <v:f eqn=\"prod @6 1 2\"> <v:f eqn=\"prod @7 21600 pixelWidth\"> <v:f eqn=\"sum @8 21600 0\"> <v:f eqn=\"prod @7 21600 pixelHeight\"> <v:f eqn=\"sum @10 21600 0\"> </v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:formulas> <v:path gradientshapeok=\"t\" o:connecttype=\"rect\" o:extrusionok=\"f\"> <o:lock aspectratio=\"t\" v:ext=\"edit\"> </o:lock></v:path></v:stroke></v:shapetype><v:shape alt=\"http://bvbinhdan.com.vn/Uploads/images/arrow_70.gif\" id=\"_x0000_i1026\" style=\"width:7.5pt;height:7.5pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square\" type=\"#_x0000_t75\"> <v:imagedata o:title=\"arrow_70\" src=\"file:///C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\msohtmlclip1\\01\\clip_image001.gif\"> </v:imagedata></v:shape></span><span style=\"font-size:9.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-font-family:Arial;color:blue;mso-fareast-language: VI\">Đăng k&yacute; kh&aacute;m bệnh</span></a></span><span lang=\"VI\" style=\"font-size: 10pt;\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red;mso-fareast-language:VI\">KHU KH&Aacute;M KỸ THUẬT CAO</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red;mso-fareast-language:VI\">408 Điện Bi&ecirc;n Phủ - Phường 11&nbsp;- Quận 10</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <div align=\"center\"> <table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"1\" class=\"MsoNormalTable\" style=\"width:460.5pt;mso-cellspacing:.7pt;border:outset 2.25pt;mso-yfti-tbllook: 1184\" width=\"614\"> <tbody> <tr> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">SỐ PH&Ograve;NG</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">THỨ HAI</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:79.6pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\" width=\"106\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">THỨ BA</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:80.15pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\" width=\"107\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">THỨ TƯ</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">THỨ NĂM</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">THỨ S&Aacute;U</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P - 10</span></b><b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: VI\">1<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\">&nbsp;</td> <td style=\"width:79.6pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\" width=\"106\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI;mso-bidi-font-weight:bold\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI;mso-bidi-font-weight:bold\">DƯƠNG DUY TRANG<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:80.15pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\" width=\"107\">&nbsp;</td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\">&nbsp;</td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\">&nbsp;</td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:2;height:37.5pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:37.5pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 102<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(Tồng Qu&aacute;t)<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:37.5pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">ĐINH QUANG T&Acirc;M<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:79.6pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height: 37.5pt\" width=\"106\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN MINH ĐỨC<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:80.15pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:37.5pt\" width=\"107\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN THANH</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> HỔ</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:37.5pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">ĐỖ MINH H&Ugrave;NG<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:37.5pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">&nbsp;V&Otilde;</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"> VĂN</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> H&Ugrave;NG</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:3;height:48.55pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:48.55pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 103<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(Niệu C)</span></b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:48.55pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">CHUNG TUẤN</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> KHI&Ecirc;M</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:79.6pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height: 48.55pt\" width=\"106\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">VĨNH TUẤN</span><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:80.15pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:48.55pt\" width=\"107\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHẠM PH&Uacute;</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> PH&Aacute;T</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:48.55pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">TRẦN THANH </span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">NH&Acirc;N</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:48.55pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">ĐỖ LỆNH H&Ugrave;NG<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:4;height:93.55pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:93.55pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 104<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(Tổng Qu&aacute;t)</span></b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:93.55pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN THANH LI&Ecirc;M<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN PH&Uacute;C QU&Acirc;N<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:79.6pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height: 93.55pt\" width=\"106\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN MẠNH DŨNG<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">PHẠM THẾ ANH<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:80.15pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:93.55pt\" width=\"107\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">L&Ecirc; PHONG HUY<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:93.55pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN PH&Uacute; HỮU<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:93.55pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">TRẦN</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> MINH ĐỨC</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:5;height:52.15pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:52.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 105<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(Niệu C)</span></b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:52.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">ĐỖ</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"> VŨ</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> PHƯƠNG</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:79.6pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height: 52.15pt\" width=\"106\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">Đ&Agrave;</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">O QUANG</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> O&Aacute;NH</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:80.15pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:52.15pt\" width=\"107\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN TIẾN</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> ĐỆ</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:52.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN TẾ KHA<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:52.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN MINH</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> QUANG</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:6;height:91.3pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:91.3pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P - 106</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:91.3pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN CAO CƯƠNG<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:79.6pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height: 91.3pt\" width=\"106\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">TRẦN MINH HIẾU<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHAN THANH TUẤN<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:80.15pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:91.3pt\" width=\"107\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN PH&Uacute;C MINH<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHẠM<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">THẾ&nbsp;ANH</span><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:91.3pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">V&Otilde; VIỆT TH&Agrave;NH<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHẠM THẾ ANH<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:91.3pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">DƯƠNG B&Aacute; LẬP<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:7;height:52.15pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:52.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 107<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(VIP &ndash; Niệu)</span></b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:52.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">TS NGUYỄN PH&Uacute;C CẨM HO&Agrave;NG<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:79.6pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height: 52.15pt\" width=\"106\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">GS NGUYỄN TUẤN VINH<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:80.15pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:52.15pt\" width=\"107\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PGS VŨ L&Ecirc; C</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">HUY&Ecirc;N</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:52.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">TS Đ&Agrave;O QUANG O&Aacute;NH<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:52.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PGS NGUYỄN VĂN &Acirc;N<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:8;height:37.5pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:37.5pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 108<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(VIP &ndash; Tổng Qu&aacute;t)</span></b><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:blue;mso-fareast-language: VI\"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:37.5pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">GS DƯƠNG THANH HẢI<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:79.6pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height: 37.5pt\" width=\"106\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">TS B&Ugrave;I MẠNH C&Ocirc;N<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:80.15pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:37.5pt\" width=\"107\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">GS VƯƠNG THỪA ĐỨC<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:37.5pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">TS NGUYỄN CAO CƯƠNG<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:37.5pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">TS ĐỖ B&Aacute; H&Ugrave;NG<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:9;height:37.5pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:37.5pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 109<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(Dịch Vụ)</span></b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:37.5pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">H&Agrave; VĂN</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> B&Agrave;NG</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:79.6pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height: 37.5pt\" width=\"106\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">VŨ QUỐC </span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">H&Ograve;A</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:80.15pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:37.5pt\" width=\"107\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN B&Aacute; MINH</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> NHẬT</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:37.5pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN VĂN</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> H&Ugrave;NG</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:37.5pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHẠM </span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">THẾ ANH</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:10;mso-yfti-lastrow:yes;height:37.5pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:37.5pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">P - 113<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td colspan=\"5\" style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:37.5pt\"> <p class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\" style=\"margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in; line-height: normal; margin-left: 40px;\"><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">BS HỒ THỊ H&Ograve;A B&Igrave;NH<o:p></o:p></span></p> <p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in; line-height: normal; margin-left: 40px;\"><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">BS PHẠM THỊ NGA<o:p></o:p></span></p> <p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in; line-height: normal; margin-left: 40px;\"><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">BS NGUYỄN CAO TH&Uacute;Y HẰNG<o:p></o:p></span></p> <p class=\"MsoListParagraphCxSpLast\" style=\"margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in; line-height: normal; margin-left: 40px;\"><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">BS NGUYỄN THANH PHƯƠNG<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-left: 30pt; line-height: 14.4pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;\"><span lang=\"VI\"><a href=\"http://bvbinhdan.com.vn/Modules/Home/#&amp;PageType=NDetail&amp;ResourceID=BA726D4B-556E-4A75-9848-B2F0F978F9D8\"><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size:12.0pt;mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-font-family:Arial; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-no-proof:yes;text-decoration:none; text-underline:none\"><v:shape alt=\"http://bvbinhdan.com.vn/Uploads/images/arrow_70.gif\" id=\"Picture_x0020_2\" o:spid=\"_x0000_i1025\" style=\"width:7.5pt;height:7.5pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square\" type=\"#_x0000_t75\"> <v:imagedata o:title=\"arrow_70\" src=\"file:///C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\msohtmlclip1\\01\\clip_image001.gif\"> </v:imagedata></v:shape></span><span style=\"font-size:9.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-font-family:Arial;color:blue;mso-fareast-language: VI\">Đăng k&yacute; kh&aacute;m bệnh</span></a></span><span lang=\"VI\" style=\"font-size: 10pt;\"><o:p></o:p></span></p> <p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal\">&nbsp;</p> </div> ";23657;"48AFAD99-C8AF-46EE-9F11-07E59103D139";"<em>Sub menu 01</em>";;0;2;0;"";;"../../../Uploads/images/BDH/Feature/lichkham_bg.png";;;;"00000236570000023662";"2013-06-07 21:42:15.057" 25;23663;"9E490355-FCFF-4C51-A947-419BDBBDE522";7;"Node";"<em>Qui trình</em> KHÁM BỆNH";;"";"<h5><span style=\"font-size:14px;\"><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=14B59133-B8CC-4CAF-A6C4-DDE12236D878\"><span style=\"color:#0000CD;\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"width: 10px; height: 10px; margin-left: 5px; margin-right: 5px;\" /><span style=\"font-size:12px;\"><strong>Quy tr&igrave;nh kh&aacute;m bệnh khu kh&aacute;m thường</strong></span></span></a><span style=\"font-size:12px;\"><span style=\"color:#0000CD;\"> (371 Điện Bi&ecirc;n Phủ - Phường 4 - Quận 3 - TP. HCM)</span></span></span></h5> <h5><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=03E27D55-E7F2-40DD-86BC-FD9A35AF9EE3\" style=\"font-size: 14px; line-height: 1.6em;\"><span style=\"color:#0000CD;\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"width: 10px; height: 10px; margin-left: 5px; margin-right: 5px;\" /><span style=\"font-size:12px;\"><strong>Quy tr&igrave;nh kh&aacute;m bệnh khu điều trị kỹ thuật cao</strong></span></span></a><span style=\"font-size:12px;\"><span style=\"line-height: 1.6em; color: rgb(0, 0, 205);\"> (408 Điện Bi&ecirc;n Phủ - Phường 11&nbsp;- Quận 10&nbsp;- TP. HCM)</span></span></h5> ";23657;"48AFAD99-C8AF-46EE-9F11-07E59103D139";"<em>Sub menu 01</em>";;0;2;0;"";;"../../../Uploads/images/BDH/Feature/qtkcb_bg.png";;;;"00000236570000023663";"2013-06-07 21:42:18.057" 26;23664;"06D7F00B-CA7F-46CE-841A-88154EC342E0";7;"Node";"<em>Trung tâm huấn luyện</em> Nội soi";;"";"<div><span style=\"font-size:24px;\"><span style=\"color:#008000;\">Trung t&acirc;m huấn luyện Nội soi</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style=\"font-size:12px;\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"font-size: 13px; width: 10px; height: 10px;\" />&nbsp;<a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=B84FA3AA-607A-4B8E-AF81-30A1D2761C1B&amp;ParentKey=31195900-35FE-4530-8837-187FD7CE5470\"><span style=\"color:#0000FF;\">Giới thiệu trung t&acirc;m</span></a></span></div> <div><span style=\"font-size:12px;\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"font-size: 13px; width: 10px; height: 10px;\" />&nbsp;<a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=975620D5-902D-487A-869F-25FBA2C774A2&amp;ParentKey=31195900-35FE-4530-8837-187FD7CE5470\"><font color=\"#0000ff\">Nội soi niệu</font></a></span></div> <div><span style=\"font-size:12px;\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"font-size: 13px; width: 10px; height: 10px;\" /><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=446E25A6-370F-4F67-B3D8-1E6B9C5CFD98&amp;ParentKey=31195900-35FE-4530-8837-187FD7CE5470\">&nbsp;</a><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=446E25A6-370F-4F67-B3D8-1E6B9C5CFD98&amp;ParentKey=31195900-35FE-4530-8837-187FD7CE5470\"><span style=\"color:#0000FF;\">Nội soi tổng qu&aacute;t</span></a></span></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><span style=\"font-size:14px;\"><strong><span style=\"color:#0000CD;\"><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=B84FA3AA-607A-4B8E-AF81-30A1D2761C1B&amp;ParentKey=31195900-35FE-4530-8837-187FD7CE5470\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/Dao%20Tao/GT.jpg\" style=\"width: 150px; height: 100px;\" /></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=975620D5-902D-487A-869F-25FBA2C774A2&amp;ParentKey=31195900-35FE-4530-8837-187FD7CE5470\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/Dao%20Tao/NSN.jpg\" style=\"width: 150px; height: 100px;\" /></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=446E25A6-370F-4F67-B3D8-1E6B9C5CFD98&amp;ParentKey=31195900-35FE-4530-8837-187FD7CE5470\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/Dao%20Tao/NSTQ.jpg\" style=\"width: 150px; height: 100px;\" /></a></span></strong></span></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size:14px;\"><strong><span style=\"color:#0000CD;\">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></strong></span></div> ";23657;"48AFAD99-C8AF-46EE-9F11-07E59103D139";"<em>Sub menu 01</em>";;0;2;0;"";;"/Uploads/images/upperendoscop1y.jpg";;;;"00000236570000023664";"2013-06-07 21:42:20.833" 27;23667;"026AA628-ED10-4DA3-AB49-FCCEC6E717A8";7;"Node";"BDH.Layout";;"";"";;"0035E393-1A66-469B-8002-110DF1457F80";;;4;1;0;"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"0000023667";"2013-06-10 21:11:55.120" 28;23668;"A95E9C05-BD2F-4BBF-8627-FF43F3288006";7;"Node";"Header";;"";"<div class=\"container relative\" id=\"zone-logo\"> <div class=\"logo_container\"><a href=\"../../Modules/Home/Default.aspx\"><img src=\"/Uploads/images/BDH/Static/logo.png\" style=\"width: 146px; height: 128px;\" /><span style=\"font-size:12px;\"> <label style=\"font-size: 14pt; font-family: Arial\">Bệnh viện b&igrave;nh d&acirc;n</label></span> </a></div> <div class=\"logo_container\">&nbsp;</div> <div class=\"header_right\"> <div class=\"phone_container\"> <div style=\"font-size: 11pt; font-family: Arial\">371 Điện Bi&ecirc;n Phủ - Phường 4 - Quận 3 - TP. Hồ Ch&iacute; Minh</div> <div style=\"font-size: 11pt; font-family: Arial\">Điện thoại:&nbsp;08 3839 4747 - 08 3833&nbsp;0205</div> <div style=\"font-size: 11pt; font-family: Arial\">Fax: 84.8.38391315</div> <div style=\"font-size: 10px;line-height: normal;\">&nbsp;</div> </div> </div> </div> ";23667;"026AA628-ED10-4DA3-AB49-FCCEC6E717A8";"BDH.Layout";;0;2;0;"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"00000236670000023668";"2013-06-10 21:12:31.440" 29;23669;"4EA8BBD3-9CB6-4D58-8BCC-0896B5D2FD82";7;"Node";"Footer";;"<div>bệnh viện B&igrave;nh D&acirc;n</div> ";"<div style=\"text-align: right;\"><span style=\"font-size: 13px;\"><b>BỆNH VIỆN</b></span> <span style=\"color: #EE0213; font-size: 13px;\"><b>B&Igrave;NH D&Acirc;N</b></span></div> <div style=\"text-align: right;\">371 Điện Bi&ecirc;n Phủ - Phường 4 - Quận 3 - TP. Hồ Ch&iacute; Minh</div> <div style=\"text-align: right;\">Điện thoại: (08) 38394747 - (08) 38330205, Fax: 84.8.38391315</div> <div style=\"text-align: right;\"><span style=\"font-size: 13px;\"><b>KHU ĐIỀU TRỊ</b></span> <span style=\"color: #EE0213; font-size: 13px;\"><b>KỸ THUẬT CAO</b></span></div> <div style=\"text-align: right;\">408 Điện Bi&ecirc;n Phủ - Phường 11&nbsp;- Quận 10&nbsp;- TP. Hồ Ch&iacute; Minh</div> <div style=\"text-align: right;\">Email: bvbinhdan@hcm.vnn.vn,&nbsp;Website: <a href=\"../../Modules/Home/Default.aspx\">www.bvbinhdan.com.vn</a></div> <div>&nbsp;</div> ";23667;"026AA628-ED10-4DA3-AB49-FCCEC6E717A8";"BDH.Layout";;0;2;0;"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"00000236670000023669";"2013-06-10 21:12:35.107" 30;23999;"5CC093B4-5146-463E-9EDD-5F27D39EC61D";7;"Dang Doan";"Ads";;"";"<div> <div><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=05DC3542-162F-491F-9362-83BBF1E749F4\"><span style=\"font-size:14px;\"><strong><span style=\"line-height: 1.6em;\"><span style=\"background-color:#AFEEEE;\"><span style=\"color:#FF0000;\">HƯỚNG DẪN&nbsp;ĐĂNG K&Yacute;&nbsp;KH&Aacute;M BỆNH DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG CAO​</span></span></span></strong></span></a></div> <div>&nbsp;</div> <div> <div><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=News&amp;ResourceID=08110FBB-CAFE-4432-AAA8-16539883F178&amp;PageIndex=1\" style=\"line-height: 1.6em;\">​<img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/BDH/Banner/DTN1.gif\" style=\"height: 166px; width: 250px;\" /></a></div> <div> <table align=\"center\" border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"width: 100%;\"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><a href=\"http://info.flagcounter.com/PEaf\" style=\"font-size: 13px;\"><img alt=\"Flag Counter\" border=\"0\" src=\"http://s07.flagcounter.com/count/PEaf/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/columns_2/maxflags_12/viewers_0/labels_0/pageviews_1/flags_0/\" style=\"opacity: 0.9; float: left;\" />​</a></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td> <div>&nbsp;</div> <div><strong>LI&Ecirc;N KẾT NGO&Agrave;I</strong></div> <div>&nbsp;</div> <div><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"line-height: 1.2em; width: 10px; height: 10px;\" /><span style=\"line-height: 1.2em;\">&nbsp;<a href=\"http://www.moh.gov.vn\"><font color=\"#0000ff\">Bộ y tế Việt Nam</font></a></span></div> <p><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"font-size: 13px; width: 10px; height: 10px;\" /><span style=\"font-size: 13px;\">&nbsp;<a href=\"http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn\"><font color=\"#0000ff\">Sở y tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh</font></a></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> ";23667;"026AA628-ED10-4DA3-AB49-FCCEC6E717A8";"BDH.Layout";;0;2;0;"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"00000236670000023999";"2013-07-28 07:25:57.167" 31;24005;"E1A3252B-9869-46E4-A6CD-85E3ED160775";7;"1596";"Lượt truy cập:";;"";"";23667;"026AA628-ED10-4DA3-AB49-FCCEC6E717A8";"BDH.Layout";;0;2;1596;"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"00000236670159624005";"2013-08-07 18:27:13.503" 32;24120;"B49FB638-435E-45B8-9FAE-F42D35143D34";7;"";"Invisible Menu";;"";"";;"0035E393-1A66-469B-8002-110DF1457F80";;;0;1;0;"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"0000024120";"2013-08-20 17:14:10.327" 33;24208;"051A18FF-ABCB-4BFB-A4C3-B3F112129122";7;"";"Node New";;;;;"0035E393-1A66-469B-8002-110DF1457F80";;;0;1;;;;;;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"0000024208";"2013-09-29 09:08:48.900" 34;24213;"9FADA9D7-94F1-49DA-8D69-CA6333E15449";7;"";"Node New";;;;;"0035E393-1A66-469B-8002-110DF1457F80";;;0;1;;;;;;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"0000024213";"2013-09-29 09:25:14.703" ### RowNumber;ID;IDKey;Type;Code;Name;Description;Summary;Detail;ParentID;ParentKey;ParentName;Value;ChildCount;Level;ZOrder;LinkURL;ThumbnailImage;Image;ActiveImage;DisableImage;XmlAttribute;SysZOrder;WritenDate 1;23408;"8199D388-8855-49FF-9D87-1623CCA72819";7;"HOME";"<strong>Trang chủ</strong>";;"";"";23389;"9A2C742D-43C4-4C1E-8DD3-58F9B5FA24AB";"BDH.Menu.Horizontal";;0;1;0;"/Modules/Home/Default.aspx#&PageType=News&ResourceID=5B2470FA-CF0F-43E9-B425-AFDAD74379A5&PageIndex=1";;"";;;;"000002338923408";"2013-05-27 21:54:24.163" 2;23409;"3D6119DD-91FB-4160-B8F8-8A66E67BDA57";7;"Portfolio";"Tìm <b>Bác sĩ</b>";;"";"<div> <h5><span style=\"font-size: 12px;\"><span style=\"color: rgb(51, 51, 204);\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"width: 10px; height: 10px;\" />​</span><span style=\"color: rgb(0, 0, 205);\">&nbsp;</span><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=Portfolio&amp;ResourceID=AF411DE3-145C-47C7-A5F3-E9AD174D2867&amp;PageIndex=1\"><span style=\"color:#0000FF;\"><strong>Danh s&aacute;ch b&aacute;c sĩ&nbsp;sắp xếp theo&nbsp;A, B, C</strong></span></a></span></h5> </div> ";23389;"9A2C742D-43C4-4C1E-8DD3-58F9B5FA24AB";"BDH.Menu.Horizontal";;0;1;1;"";;"";;;;"000012338923409";"2013-05-27 21:54:30.783" 3;23931;"BA726D4B-556E-4A75-9848-B2F0F978F9D8";7;"Node";"Đăng ký <b>khám bệnh</b>";;"";"<div>&nbsp;</div> <div> <table align=\"center\" border=\"0\" cellpadding=\"10\" cellspacing=\"1\" style=\"width: 100%;\"> <tbody> <tr> <td> <h5><span style=\"font-size: 12px;\"><span style=\"color: rgb(51, 51, 204);\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"width: 10px; height: 10px;\" />&nbsp;</span><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=05DC3542-162F-491F-9362-83BBF1E749F4\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 255);\">Hướng dẫn đăng k&yacute; kh&aacute;m dịch vụ chất lượng cao</span></a></span></h5> <h5><span style=\"font-size:12px;\"><span style=\"color:#3333cc;\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"width: 10px; height: 10px;\" />&nbsp;</span><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=125B0515-4DEF-48F2-BDF5-767BFB37BC6C\" target=\"_blank\"><span style=\"color:#0000FF;\">Hướng dẫn đăng k&yacute; kh&aacute;m TỔNG QU&Aacute;T &amp; NIỆU KHOA</span></a></span></h5> <h5><span style=\"font-size:12px;\"><span style=\"color:#3333cc;\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"width: 10px; height: 10px;\" />​</span><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=792751D5-2408-4AE5-99B1-F063AFCF8BE5\"><span style=\"color:#0000CD;\">&nbsp;</span><span style=\"color:#0000FF;\">Hướng dẫn đăng k&yacute; kh&aacute;m NAM KHOA</span></a></span></h5> <h5><span style=\"font-size:12px;\"><span style=\"color:#3333cc;\">​<img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"width: 10px; height: 10px;\" />​&nbsp;</span><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=FDetail&amp;ResourceID=D115FD92-F1F7-4151-B2B1-1DA1BA7A31B4\"><span style=\"color:#0000FF;\">Xem lịch kh&aacute;m bệnh</span></a></span></h5> <h5><span style=\"font-size:12px;\"><span style=\"color:#3333cc;\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"width: 10px; height: 10px;\" />​&nbsp;</span><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=Portfolio&amp;ResourceID=AF411DE3-145C-47C7-A5F3-E9AD174D2867\"><span style=\"color:#0000FF;\">T&igrave;m b&aacute;c sĩ kh&aacute;m</span></a></span></h5> <h5><span style=\"color:#3333cc;\"><span style=\"font-size:12px;\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"opacity: 0.9; width: 10px; height: 10px;\" /></span></span><span style=\"font-size:12px;\"><span style=\"color:#0000CD;\">&nbsp;</span><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=FDetail&amp;ResourceID=9E490355-FCFF-4C51-A947-419BDBBDE522\"><span style=\"color:#0000FF;\">Qui tr&igrave;nh kh&aacute;m bệnh</span></a></span></h5> </td> <td rowspan=\"2\">&nbsp;</td> <td rowspan=\"2\" style=\"vertical-align: top;\">​<img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/725022(1).png\" style=\"height: 267px; width: 400px;\" /></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <h2>&nbsp;</h2> ";23389;"9A2C742D-43C4-4C1E-8DD3-58F9B5FA24AB";"BDH.Menu.Horizontal";;0;1;2;"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"000022338923931";"2013-07-11 21:06:43.987" 4;23410;"BF063E98-60D3-4FCC-8167-53B7F6B25EA7";7;"Node";"Địa điểm & <b>Hướng dẫn</b>";;"";"<div style=\"text-align: center;\"><iframe frameborder=\"0\" height=\"700\" marginheight=\"0\" marginwidth=\"0\" scrolling=\"no\" src=\"http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+B%C3%ACnh+D%C3%A2n,+%C4%90i%E1%BB%87n+Bi%C3%AAn+Ph%E1%BB%A7,+Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam&amp;aq=0&amp;oq=b%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+b%C3%ACnh+d%C3%A2n&amp;sll=28.536275,-93.076172&amp;sspn=45.351294,79.013672&amp;ie=UTF8&amp;hq=B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+B%C3%ACnh+D%C3%A2n,+%C4%90i%E1%BB%87n+Bi%C3%AAn+Ph%E1%BB%A7,&amp;hnear=Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam&amp;t=m&amp;cid=12280876797128738573&amp;ll=10.775723,106.682761&amp;spn=0.01054,0.02444&amp;z=16&amp;iwloc=A&amp;output=embed\" width=\"100%\"></iframe></div> ";23389;"9A2C742D-43C4-4C1E-8DD3-58F9B5FA24AB";"BDH.Menu.Horizontal";;0;1;3;"";;"";;;;"000032338923410";"2013-05-27 21:54:36.343" 5;23945;"8EC8EA30-1B56-4CCB-82E7-3DED2DFEB9E6";7;"Node";"Các <b>Chuyên Khoa</b>";;"";"<div id=\"zone-chuyenkhoa\"> <h4><strong><span>NGOẠI TỔNG QU&Aacute;T</span></strong></h4> <h5 style=\"margin-left: 40px;\">TI&Ecirc;U H&Oacute;A</h5> <h5 style=\"margin-left: 40px;\">GAN MẬT</h5> <h5 style=\"margin-left: 40px;\">MẠCH M&Aacute;U</h5> <h5 style=\"margin-left: 40px;\">LỒNG NGỰC</h5> <h5 style=\"margin-left: 40px;\">BƯỚU CỔ</h5> <h5 style=\"margin-left: 40px;\">PHẪU THUẬT TẠO H&Igrave;NH THẨM MỸ</h5> <h4><strong>NGOẠI THẬN NIỆU</strong></h4> <h5 style=\"margin-left: 40px;\">PHẪU THUẬT NIỆU KHOA</h5> <h5 style=\"margin-left: 40px;\">LỌC M&Aacute;U</h5> <h5 style=\"margin-left: 40px;\">NAM KHOA</h5> <h5 style=\"margin-left: 40px;\">T&Aacute;N SỎI</h5> <h4><strong>PHẪU THUẬT NỘI SOI</strong></h4> <h5 style=\"margin-left: 40px;\">TỔNG QU&Aacute;T</h5> <h5 style=\"margin-left: 40px;\">THẬN NIỆU</h5> <div style=\"margin-left: 40px;\">&nbsp;</div> </div> ";23389;"9A2C742D-43C4-4C1E-8DD3-58F9B5FA24AB";"BDH.Menu.Horizontal";;0;1;4;"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"000042338923945";"2013-07-15 10:41:07.377" 6;23411;"2B04CD23-2708-4CA5-9658-70E3498B4B34";7;"Node";"Liên hệ với <b>Bệnh viện</b>";;"";"<div class=\"span6 contact-maps\"><iframe frameborder=\"0\" height=\"400\" marginheight=\"0\" marginwidth=\"0\" scrolling=\"no\" src=\"http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+B%C3%ACnh+D%C3%A2n,+%C4%90i%E1%BB%87n+Bi%C3%AAn+Ph%E1%BB%A7,+Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam&amp;aq=0&amp;oq=b%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+b%C3%ACnh&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=41.546728,79.013672&amp;ie=UTF8&amp;hq=B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+B%C3%ACnh+D%C3%A2n,+%C4%90i%E1%BB%87n+Bi%C3%AAn+Ph%E1%BB%A7,&amp;hnear=Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam&amp;t=m&amp;ll=10.776777,106.682181&amp;spn=0.008432,0.00912&amp;z=16&amp;iwloc=A&amp;output=embed\" width=\"100%\"></iframe> <div style=\"outline: none; color: rgb(73, 56, 48); font-family: Arial; line-height: 20px;\">&nbsp;</div> <div style=\"outline: none; color: rgb(73, 56, 48); font-family: Arial; line-height: 20px;\">&nbsp;</div> &nbsp; <div style=\"outline: none; color: rgb(73, 56, 48); font-family: Arial; line-height: 20px;\"><span style=\"outline: none;\"><strong style=\"outline: none;\">BỆNH VIỆN</strong> </span>&nbsp; <span style=\"outline: none; color: rgb(238, 2, 19);\"> <strong style=\"outline: none;\">B&Igrave;NH D&Acirc;N</strong> </span></div> <div>Địa chỉ: 371 Điện Bi&ecirc;n Phủ - Phường 4 - Quận 3 - TP.Hồ Ch&iacute; Minh</div> <div>ĐT: (08) 38394747 - (08) 38330205, Fax: 84.8.38391315</div> <div>Email: bvbinhdan@hcm.vnn.vn , Website:&nbsp; <a href=\"http://www.bvbinhdan.com.vn/\">www.bvbinhdan.com.vn</a></div> <div> <h5 style=\"text-align: right;\">&nbsp;</h5> </div> </div> <div class=\"span6 contact-form\"> <div class=\"form-horizontal\" id=\"Contact-Form\"> <div class=\"control-group\"><label class=\"control-label\" for=\"Contact-Form-inputName\">T&ecirc;n của bạn</label> <div class=\"controls\"><input class=\"input-large\" id=\"Contact-Form-inputName\" placeholder=\"Tên của bạn...\" type=\"text\" /></div> </div> <div class=\"control-group\"><label class=\"control-label\" for=\"Contact-Form-inputAddress\">Địa chỉ</label> <div class=\"controls\"><input class=\"input-large\" id=\"Contact-Form-inputAddress\" placeholder=\"Địa chỉ...\" type=\"text\" /></div> </div> <div class=\"control-group\"><label class=\"control-label\" for=\"Contact-Form-inputPhone\">Số điện thoại</label> <div class=\"controls\"><input class=\"input-large\" id=\"Contact-Form-inputPhone\" placeholder=\"Số điện thoại...\" type=\"text\" /></div> </div> <div class=\"control-group\"><label class=\"control-label\" for=\"Contact-Form-inputEmail\">Email</label> <div class=\"controls\"><input class=\"input-large\" id=\"Contact-Form-inputEmail\" placeholder=\"Email...\" type=\"text\" /></div> </div> <div class=\"control-group\"><label class=\"control-label\" for=\"Contact-Form-inputMessage\">Nội dung</label> <div class=\"controls\"><textarea class=\"input-large\" id=\"Contact-Form-inputMessage\" placeholder=\"Nội dung...\" rows=\"5\"></textarea></div> </div> <div class=\"control-group\"><label class=\"control-label\" for=\"Contact-Form-inputCaptcha\">M&atilde; x&aacute;c nhận</label> <div class=\"controls\"><input class=\"input-small\" id=\"Contact-Form-inputCaptcha\" type=\"text\" /><button class=\"btn btn-link\" id=\"Contact-Form-inputCaptcha-refresh\" type=\"button\">Chọn m&atilde; kh&aacute;c</button></div> </div> <div class=\"control-group\"><label class=\"control-label\">&nbsp;</label> <div class=\"controls\"><img id=\"Contact-Form-imgCaptcha\" src=\"/Modules/_Core/ImageCaptcha.ashx\" /></div> </div> <div class=\"control-group\"> <div class=\"controls\"><button class=\"btn\" id=\"Contact-Form-buttonSubmit\" type=\"button\">Gửi y&ecirc;u cầu</button></div> <div>&nbsp;</div> <div> <h5 style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"font-size:12px;\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"width: 10px; height: 10px; margin-left: 5px; margin-right: 5px;\" /><span style=\"color:#FF0000;\">Xem nội dung li&ecirc;n hệ v&agrave; giải đ&aacute;p</span></span></strong></h5> </div> </div> </div> </div> ";23389;"9A2C742D-43C4-4C1E-8DD3-58F9B5FA24AB";"BDH.Menu.Horizontal";;0;1;5;"";;"";;;;"000052338923411";"2013-05-27 21:54:47.590" ### RowNumber;ID;IDKey;Type;Code;Name;Description;Summary;Detail;ParentID;ParentKey;ParentName;Value;ChildCount;Level;ZOrder;LinkURL;ThumbnailImage;Image;ActiveImage;DisableImage;XmlAttribute;SysZOrder;WritenDate 1;23419;"1B13A508-DC2F-444F-979E-982101BC2D4C";7;"THONG-TIN";"Thông tin tổng hợp";;"";"<div style=\"text-align: center;\"> <div>&nbsp;</div> <div> <table bgcolor=\"#CAD0FF\" border=\"2\" bordercolor=\"#666666\" cellpadding=\"5\" cellspacing=\"5\" style=\"font-size: 13px; line-height: 20.7999992370605px;\" width=\"100%\"> <tbody> <tr> <td> <p style=\"text-align: center;\">&nbsp;</p> <p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\"><span style=\"font-size: 24px;\">HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT BỆNH VIỆN B&Igrave;NH D&Acirc;N</span></span></strong></p> <p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\"><span style=\"font-size: 24px;\">LẦN THỨ XVIII - NĂM 2016</span></span></strong></p> <p style=\"text-align: left;\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"line-height: 1.6em; width: 10px; height: 10px; margin-left: 5px; margin-right: 5px; background-color: rgb(255, 255, 255);\" /><span style=\"line-height: 1.6em; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);\"><strong>&nbsp;</strong></span><span style=\"line-height: 1.6em; font-size: 16px;\"><strong><span style=\"background-color: rgb(255, 240, 245);\"><a href=\"/Uploads/files/H%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B/H%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B%20KHKT%20l%E1%BA%A7n%20th%E1%BB%A9%2018%20-%202016/Thong%20bao%20so%201%20-%20BVBD%20-%20sua.jpg\">Th&ocirc;ng b&aacute;o số 1</a></span></strong></span></p> <div>&nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> ";23418;"B8C97632-E9A1-4110-83FF-95AE9217DB47";"BDH.Menu.HomeNews";;0;1;0;"5B2470FA-CF0F-43E9-B425-AFDAD74379A5";;"";;;;"000002341823419";"2013-05-27 21:58:56.827" 2;24003;"600361C3-2D9E-4530-A655-AD1866A8775D";7;"HOME";"Sinh hoạt KHKT";;"";"<div>​</div> ";23418;"B8C97632-E9A1-4110-83FF-95AE9217DB47";"BDH.Menu.HomeNews";;0;1;1;"913FE35A-7EE5-408C-876E-093BB2B5BF07";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"000012341824003";"2013-08-05 10:05:58.517" 3;23421;"9573D17D-0402-4CD7-B6BE-039663750195";7;"Dao tao";"Đào tạo";;"";"<div><span style=\"font-size:24px;\"><span style=\"color:#008000;\">Trung t&acirc;m huấn luyện Nội soi</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style=\"font-size:12px;\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"font-size: 13px; width: 10px; height: 10px;\" />&nbsp;<a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=B84FA3AA-607A-4B8E-AF81-30A1D2761C1B&amp;ParentKey=31195900-35FE-4530-8837-187FD7CE5470\"><span style=\"color:#0000FF;\">Giới thiệu trung t&acirc;m</span></a></span></div> <div><span style=\"font-size:12px;\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"font-size: 13px; width: 10px; height: 10px;\" />&nbsp;<a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=975620D5-902D-487A-869F-25FBA2C774A2&amp;ParentKey=31195900-35FE-4530-8837-187FD7CE5470\"><font color=\"#0000ff\">Nội soi niệu</font></a></span></div> <div><span style=\"font-size:12px;\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"font-size: 13px; width: 10px; height: 10px;\" /><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=446E25A6-370F-4F67-B3D8-1E6B9C5CFD98&amp;ParentKey=31195900-35FE-4530-8837-187FD7CE5470\">&nbsp;</a><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=446E25A6-370F-4F67-B3D8-1E6B9C5CFD98&amp;ParentKey=31195900-35FE-4530-8837-187FD7CE5470\"><span style=\"color:#0000FF;\">Nội soi tổng qu&aacute;t</span></a></span></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><span style=\"font-size:14px;\"><strong><span style=\"color:#0000CD;\"><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=B84FA3AA-607A-4B8E-AF81-30A1D2761C1B&amp;ParentKey=31195900-35FE-4530-8837-187FD7CE5470\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/Dao%20Tao/GT.jpg\" style=\"width: 150px; height: 100px;\" /></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=975620D5-902D-487A-869F-25FBA2C774A2&amp;ParentKey=31195900-35FE-4530-8837-187FD7CE5470\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/Dao%20Tao/NSN.jpg\" style=\"width: 150px; height: 100px;\" /></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=446E25A6-370F-4F67-B3D8-1E6B9C5CFD98&amp;ParentKey=31195900-35FE-4530-8837-187FD7CE5470\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/Dao%20Tao/NSTQ.jpg\" style=\"width: 150px; height: 100px;\" /></a></span></strong></span></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size:14px;\"><strong><span style=\"color:#0000CD;\">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></strong></span></div> ";23418;"B8C97632-E9A1-4110-83FF-95AE9217DB47";"BDH.Menu.HomeNews";;0;1;3;"";;"";;;;"000032341823421";"2013-05-27 21:59:03.027" 4;23422;"3973C77D-D4D3-4CEB-818E-10A15B1CB8F8";7;"HOI-NGHI";"Hội nghị";;"";"<table bgcolor=\"#CAD0FF\" border=\"2\" bordercolor=\"#666666\" cellpadding=\"5\" cellspacing=\"5\" width=\"100%\"> <tbody> <tr> <td> <p style=\"text-align: center;\">&nbsp;</p> <p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color:#FF0000;\"><span style=\"font-size:24px;\">HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT BỆNH VIỆN B&Igrave;NH D&Acirc;N</span></span></strong></p> <p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color:#FF0000;\"><span style=\"font-size:24px;\">LẦN THỨ XVIII - NĂM 2016</span></span></strong></p> <p><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"line-height: 1.6em; width: 10px; height: 10px; margin-left: 5px; margin-right: 5px; background-color: rgb(255, 255, 255);\" /><span style=\"line-height: 1.6em; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);\"><strong>&nbsp;</strong></span><span style=\"line-height: 1.6em; font-size: 16px;\"><strong><a href=\"/Uploads/files/H%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B/H%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B%20KHKT%20l%E1%BA%A7n%20th%E1%BB%A9%2018%20-%202016/Thong%20bao%20so%201%20-%20BVBD%20-%20sua.jpg\"><span style=\"background-color:#FFF0F5;\">Th&ocirc;ng b&aacute;o số 1</span></a></strong></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> ";23418;"B8C97632-E9A1-4110-83FF-95AE9217DB47";"BDH.Menu.HomeNews";;0;1;4;"";;"";;;;"000042341823422";"2013-05-27 21:59:05.720" 5;24299;"EE8E6BCA-FE48-4A76-81B8-A33CE7AB58B7";7;"Dang doan";"Hoạt động đoàn thể";;"";"";23418;"B8C97632-E9A1-4110-83FF-95AE9217DB47";"BDH.Menu.HomeNews";;0;1;6;"08110FBB-CAFE-4432-AAA8-16539883F178";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"000062341824299";"2013-10-30 07:53:27.977" 6;24338;"6B63062D-2896-4182-A97F-B989507DFD12";7;"Thong bao";"Thông tin nội bộ";;"";"";23418;"B8C97632-E9A1-4110-83FF-95AE9217DB47";"BDH.Menu.HomeNews";;0;1;7;" 2C7B5507-3BA2-4F15-BBDE-2FC70AE0AF77";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"000072341824338";"2013-11-13 15:06:05.343" 7;23929;"D199DE67-5AFD-4E16-955F-EA8A13EABC61";7;"GIOI-THIEU";"Giới thiệu";;"";"<div style=\"font-size: 13px;\"> <table align=\"center\" border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"width: 80%;\"> <tbody> <tr> <td> <div style=\"font-size: 13px;\"><span style=\"font-size: 14px;\"><em><span style=\"text-align: justify;\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/7775.jpg\" style=\"width: 96px; height: 115px; float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px; border-width: 0px; border-style: solid;\" />Nằm tr&ecirc;n trục lộ ch&iacute;nh của một th&agrave;nh phố c&oacute; mật độ d&acirc;n số cao nhất nước, Bệnh viện B&igrave;nh D&acirc;n ng&agrave;y nay đ&atilde; trở th&agrave;nh địa chỉ quen thuộc kh&ocirc;ng chỉ của những bệnh nh&acirc;n người S&agrave;i G&ograve;n m&agrave; c&ograve;n của c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Nam. Trải qua bao nhi&ecirc;u thăng trầm lịch sử, nhiều thế hệ ng&agrave;nh y nơi đ&acirc;y vẫn tận tụy với thi&ecirc;n chức của m&igrave;nh l&agrave; chăm s&oacute;c sức khoẻ v&agrave; cứu lấy sinh mạng của những con người kh&ocirc;ng may.</span></em></span></div> <div style=\"font-size: 13px;\">&nbsp;</div> <div style=\"font-size: 13px;\"> <div style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14px;\"><em><span style=\"line-height: 1.6em;\">L&agrave; một đơn vị của ng&agrave;nh y tế S&agrave;i G&ograve;n - Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Bệnh viện B&igrave;nh D&acirc;n ngay từ những ng&agrave;y đầu th&agrave;nh lập đ&atilde; l&agrave; cơ sở thực tập của trường Đại học Y khoa S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; l&agrave; bệnh viện Ngoại khoa duy nhất ở miền Nam Việt Nam, tập trung hầu hết c&aacute;c chuy&ecirc;n gia t&agrave;i giỏi ng&agrave;nh Y l&uacute;c bấy giờ. Tuy ra đời trong bối cảnh kh&aacute; đặc biệt v&agrave;o năm 1954 - ng&agrave;y đất nước bị chia cắt - v&agrave; kh&ocirc;ng được x&acirc;y dựng theo m&ocirc; h&igrave;nh ch&iacute;nh qui, Bệnh viện B&igrave;nh D&acirc;n với c&aacute;c vị thầy ti&ecirc;n phong đ&atilde; x&aacute;c lập mục ti&ecirc;u chủ yếu bước đầu l&agrave; một cơ sở ch&iacute;nh của trường Đại học Y khoa S&agrave;i G&ograve;n trong nhiệm vụ đ&agrave;o tạo nhiều thế hệ ng&agrave;nh Y.</span></em></span></div> <div style=\"text-align: justify;\">&nbsp;</div> <div style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14px;\"><em><span style=\"line-height: 1.6em;\">C&oacute; thể n&oacute;i nửa thế kỷ qua, Bệnh viện đ&atilde; g&oacute;p phần kh&ocirc;ng nhỏ trong việc x&acirc;y dựng một đội ngũ b&aacute;c sĩ c&oacute; tr&igrave;nh độ kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; nghiệp vụ cao, tự h&agrave;o với nhiều t&ecirc;n tuổi được khẳng định cả trong lẫn ngo&agrave;i nước. Qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển của Bệnh viện B&igrave;nh D&acirc;n c&oacute; thể chia th&agrave;nh hai thời kỳ. Trước ng&agrave;y 30/4/1975, Bệnh viện nhận điều trị, giải phẫu tất cả c&aacute;c bệnh về ngoại khoa chuyển đến từ những bệnh viện tại S&agrave;i G&ograve;n lẫn c&aacute;c tỉnh miền Nam v&agrave; đ&atilde; thực hiện được hầu hết những phẫu thuật cổ điển tr&ecirc;n thế giới.</span></em></span></div> <div style=\"text-align: justify;\">&nbsp;</div> <div style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14px;\"><em><span style=\"line-height: 1.6em;\">Từ bước đi vững v&agrave;ng ban đầu, nhiều thế hệ nối tiếp nhau ph&aacute;t huy truyền thống tốt đẹp của những bậc thầy đi trước, kh&ocirc;ng ngừng trau giồi nghiệp vụ v&agrave; tận tụy với bổn phận, nhờ vậy tạo được niềm tin kh&ocirc;ng chỉ đối với người d&acirc;n th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n m&agrave; cả miền Nam. Suốt trong thời kỳ n&agrave;y Bệnh viện B&igrave;nh D&acirc;n đ&atilde; l&agrave; c&aacute;i n&ocirc;i sản sinh nhiều thế hệ chuy&ecirc;n vi&ecirc;n y tế vững tay nghề, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại khoa. Một điểm son kh&aacute;c l&agrave; việc ứng dụng c&aacute;c kỹ thuật mới của nền y học T&acirc;y phương v&agrave;o ng&agrave;nh y tế nước ta m&agrave; kh&ocirc;ng đ&aacute;nh mất bản sắc d&acirc;n tộc, học c&aacute;i hay của người để vận dụng theo c&aacute;ch của m&igrave;nh.</span></em></span></div> <div style=\"text-align: justify;\">&nbsp;</div> <div style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14px;\"><em><span style=\"line-height: 1.6em;\">Sau ng&agrave;y đất nước thống nhất v&agrave;o năm 1975, một số b&aacute;c sĩ giỏi của Bệnh viện - v&igrave; nhiều l&yacute; do kh&aacute;c nhau - đ&atilde; định cư ở nước ngo&agrave;i. Nh&igrave;n dưới gi&aacute;c độ t&iacute;ch cực th&igrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; một lợi thế cho đất nước. Kh&ocirc;ng &iacute;t vị trong số ấy đ&atilde; trở th&agrave;nh những thầy thuốc Việt Nam nổi tiếng tr&ecirc;n thế giới v&agrave; sau đ&oacute; ch&iacute;nh họ đ&atilde; đem kỹ thuật cao về gi&uacute;p cho việc ph&aacute;t triển ng&agrave;nh Y trong nước. Ngay từ những ng&agrave;y đầu th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n được giải ph&oacute;ng, Bệnh viện B&igrave;nh D&acirc;n vẫn tiếp tục hoạt động m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; sự x&aacute;o trộn n&agrave;o đ&aacute;ng kể. Tập thể gi&aacute;o sư v&agrave; b&aacute;c sĩ tại chỗ đ&atilde; được l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố đặt để niềm tin qua việc lưu dụng hầu như to&agrave;n bộ.</span></em></span></div> <div style=\"text-align: justify;\">&nbsp;</div> <div style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 14px;\"><em><span style=\"line-height: 1.6em;\">&Yacute; thức được nhiệm vụ cao cả của m&igrave;nh, đội ngũ chuy&ecirc;n m&ocirc;n n&agrave;y đ&atilde; c&ugrave;ng với Ban gi&aacute;m đốc v&agrave; to&agrave;n thể nh&acirc;n vi&ecirc;n cống hiến năng lực cho sự nghiệp chăm s&oacute;c sức khỏe người d&acirc;n v&agrave; đ&atilde; c&ugrave;ng với c&aacute;c bệnh viện kh&aacute;c trong cả nước g&oacute;p phần ph&aacute;t triển mạnh mẽ nền y học Việt Nam.&nbsp;</span></em></span></div> <div style=\"text-align: justify;\">&nbsp;</div> <div style=\"text-align: justify;\">&nbsp;</div> <div style=\"text-align: right;\"><span style=\"color:#000000;\"><strong>BAN GI&Aacute;M ĐỐC BỆNH VIỆN B&Igrave;NH D&Acirc;N</strong></span></div> <div style=\"text-align: right;\">&nbsp;</div> <div><a href=\"http://bvbinhdan.com.vn/Modules/Home/#&amp;PageType=NDetail&amp;ResourceID=8EC8EA30-1B56-4CCB-82E7-3DED2DFEB9E6\"><span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\"><strong><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"width: 10px; height: 10px;\" />&nbsp;</strong></span><span style=\"color:#0000CD;\"><strong>C&aacute;c chuy&ecirc;n khoa của bệnh viện B&igrave;nh D&acirc;n</strong></span></a></div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style=\"font-size: 13px;\">&nbsp;</div> ";23418;"B8C97632-E9A1-4110-83FF-95AE9217DB47";"BDH.Menu.HomeNews";;0;1;8;"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"000082341823929";"2013-07-09 21:53:21.137" 8;24872;"E6CD45F8-627D-4A0E-8898-D8B88B89406A";7;"BANG-GIA";"Bảng giá và Dịch vụ";;"";"";23418;"B8C97632-E9A1-4110-83FF-95AE9217DB47";"BDH.Menu.HomeNews";;0;1;9;"BAA4DB93-66F0-43C9-B725-A273C3B991BB";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"000092341824872";"2014-11-28 12:59:41.900" ### RowNumber;ID;IDKey;Type;Code;Name;Description;Summary;Detail;ParentID;ParentKey;ParentName;Value;ChildCount;Level;ZOrder;LinkURL;ThumbnailImage;Image;ActiveImage;DisableImage;XmlAttribute;SysZOrder;WritenDate 1;24233;"278559C2-8557-4780-A576-F4F77E8A53DA";7;"0";"Node New";;"";"";23656;"DF0CB57D-5A2F-4FAD-9527-7B148B0D49BF";"BDH.Banner.Slogan";;0;1;0;"/Modules/Home/Default.aspx#&PageType=News&ResourceID=5B2470FA-CF0F-43E9-B425-AFDAD74379A5&PageIndex=1";;"/Uploads/images/BV KTC (1).jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"000002365624233";"2013-10-01 22:51:01.377" 2;24235;"CF19F899-1380-4A51-A3FB-B6F947BA2A82";7;"2";"Node New";;"";"";23656;"DF0CB57D-5A2F-4FAD-9527-7B148B0D49BF";"BDH.Banner.Slogan";;0;1;2;"";;"/Uploads/images/GS_CHUYEN1 - sua.jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"000022365624235";"2013-10-01 22:56:53.627" 3;24236;"F5A81234-51B1-4E8B-8860-AD4BFBEC7225";7;"3";"Node New";;"";"";23656;"DF0CB57D-5A2F-4FAD-9527-7B148B0D49BF";"BDH.Banner.Slogan";;0;1;3;"";;"/Uploads/images/11 _HINH MAU1.jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"000032365624236";"2013-10-01 23:17:45.337" 4;24875;"6C3EE508-493B-4188-ADCE-55A557726235";7;"4";"Node New";;"";"";23656;"DF0CB57D-5A2F-4FAD-9527-7B148B0D49BF";"BDH.Banner.Slogan";;0;1;4;"";;"/Uploads/images/BANNER1.jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"000042365624875";"2014-11-28 15:35:34.480" 5;25004;"311EA6F5-56F2-4927-B4B9-3DDF65CE0141";7;"5";"Node New";;"";"";23656;"DF0CB57D-5A2F-4FAD-9527-7B148B0D49BF";"BDH.Banner.Slogan";;0;1;5;"";;"/Uploads/images/Khoa PT.jpg";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"000052365625004";"2015-03-18 07:04:08.347" ### RowNumber;ID;IDKey;Type;Code;Name;Description;Summary;Detail;ParentID;ParentKey;ParentName;Value;ChildCount;Level;ZOrder;LinkURL;ThumbnailImage;Image;ActiveImage;DisableImage;XmlAttribute;SysZOrder;WritenDate 1;23662;"D115FD92-F1F7-4151-B2B1-1DA1BA7A31B4";7;"Node";"<em>Lịch </em>khám bệnh";;"";"<div style=\"text-align: center;\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:16.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:blue;mso-fareast-language:VI\">LỊCH KH&Aacute;M BỆNH KHOA KH&Aacute;M BỆNH VIỆN B&Igrave;NH D&Acirc;N</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language: VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><i><span lang=\"VI\" style=\"font-size: 15.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">(Từ thứ hai đến thứ s&aacute;u h&agrave;ng tuần)</span></i></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red;mso-fareast-language:VI\">KHU KH&Aacute;M THƯỜNG&nbsp;</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red;mso-fareast-language:VI\">371 Điện Bi&ecirc;n Phủ -&nbsp;Phường 4 -&nbsp;Quận 3<o:p></o:p></span></b></p> <p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <div align=\"center\"> <table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"1\" class=\"MsoNormalTable\" style=\"width:460.5pt;mso-cellspacing:.7pt;border:outset 2.25pt;mso-yfti-tbllook: 1184\" width=\"614\"> <tbody> <tr> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:mediumblue;mso-fareast-language:VI\">SỐ PH&Ograve;NG</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:mediumblue;mso-fareast-language:VI\">THỨ HAI</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:mediumblue;mso-fareast-language:VI\">THỨ BA</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:mediumblue;mso-fareast-language:VI\">THỨ TƯ</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:84.95pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\" width=\"113\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:mediumblue;mso-fareast-language:VI\">THỨ NĂM</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:76.85pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\" width=\"102\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:mediumblue;mso-fareast-language:VI\">THỨ S&Aacute;U</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:1;height:71.05pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:71.05pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 01<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(Ung Bướu)</span></b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:71.05pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">QU&Aacute;CH TH&Agrave;NH </span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">HƯNG</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:71.05pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN MẠNH TIẾN<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:71.05pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">DƯƠNG THANH HẢI<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:84.95pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:71.05pt\" width=\"113\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">TRẦN MINH ANH </span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">THƯ</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">&nbsp;(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:76.85pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:71.05pt\" width=\"102\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">DƯƠNG THANH HẢI<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">&nbsp;(S)<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:2;height:70.15pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:70.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 02<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(TQ2)</span></b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:70.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">L&Ecirc; HỮU</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> PHƯỚC</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:70.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN&nbsp; THANH </span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">LI&Ecirc;M</span><span style=\"font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:70.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NG&Ocirc; VIẾT</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> THI</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:84.95pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:70.15pt\" width=\"113\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">V&Otilde; NGỌC</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> B&Iacute;CH</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:76.85pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:70.15pt\" width=\"102\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">LƯƠNG THANH</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> T&Ugrave;NG</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S &amp; C)<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:3;height:55.75pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:55.75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 03<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(TQ3)</span></b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:55.75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">TRẦN C&Ocirc;NG </span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">QUYỀN</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:55.75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">HỒ </span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">K</span><span style=\"font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">H&Aacute;NH</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> ĐỨC</span><span style=\"font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">&nbsp;(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:55.75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">HỒ HUỲNH </span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">LONG</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:84.95pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:55.75pt\" width=\"113\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">L&Yacute; MINH T&Ugrave;NG<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">&nbsp;(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:76.85pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:55.75pt\" width=\"102\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN NGỌC</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> B&Igrave;NH</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">&nbsp;(S)<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:4;height:55.75pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:55.75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 04<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(TQ4)</span></b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:55.75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">ĐỖ</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"> </span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">MINH H&Ugrave;NG</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:55.75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">HO&Agrave;NG VĨNH </span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">&nbsp;CH&Uacute;C</span><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:55.75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN TẠ QUYẾT<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:84.95pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:55.75pt\" width=\"113\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHAN VĂN </span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">SỬ</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:76.85pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:55.75pt\" width=\"102\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">TRẦN THIỆN</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> H&Ograve;A</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S)<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:5;height:60.25pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:60.25pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 0</span></b><b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: VI\">5<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(TQ)<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:60.25pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">PHẠM VĂN VIỄN<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">&nbsp;</span><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S &amp; C)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:60.25pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHẠM VĂN VIỄN<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">&nbsp;(S &amp; C)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:60.25pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHẠM VĂN VIỄN<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">&nbsp;(S &amp; C)</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:84.95pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:60.25pt\" width=\"113\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">PHẠM VĂN VIỄN<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">&nbsp;</span><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S &amp; C)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:76.85pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:60.25pt\" width=\"102\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHẠM VĂN VIỄN<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">&nbsp;(S &amp; C)<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:6;height:100.75pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:100.75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 07<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(Niệu A)</span></b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:100.75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN TẾ KHA<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">HO&Agrave;NG THI&Ecirc;N PH&Uacute;C<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:100.75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">BS KHI&Ecirc;M<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">BS HỌC<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:100.75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN VĂN &Acirc;N<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN THANH MỘNG<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:84.95pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:100.75pt\" width=\"113\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN MINH</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> QUANG</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">DI&Ecirc;M ĐĂNG KHOA<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:76.85pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:100.75pt\" width=\"102\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">L&Ecirc; VĂN HIẾU NH&Acirc;N<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:7;height:109.3pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:109.3pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 08<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(Niệu B)</span></b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:109.3pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">B&Ugrave;I VĂN KIỆT<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN ĐẠO THUẤN<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:109.3pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN PH&Uacute;C CẨM HO&Agrave;NG<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:109.3pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NG&Ocirc;</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> ĐẠI HẢI</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:84.95pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:109.3pt\" width=\"113\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHAN TRƯỜNG</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> BẢO</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:76.85pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:109.3pt\" width=\"102\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">V&Otilde; TRỌNG THANH PHONG<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN MINH HO&Agrave;NG<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:8;height:103.0pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:103.0pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 09<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(Niệu A)</span></b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:103.0pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN VĂN </span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">&Acirc;N</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHẠM HỮU ĐO&Agrave;N<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:103.0pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN NGỌC</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> CH&Acirc;U</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">HO&Agrave;NG THI&Ecirc;N PH&Uacute;C<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:103.0pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">H&Agrave; VĂN </span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">B&Agrave;NG</span><span style=\"font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:84.95pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:103.0pt\" width=\"113\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">ĐỖ</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"> ANH</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> TO&Agrave;N</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN L&Ecirc; QU&Yacute; Đ&Ocirc;NG<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:76.85pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:103.0pt\" width=\"102\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHẠM HỮU ĐO&Agrave;N<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:9;height:79.15pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:79.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 10<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(Niệu B)</span></b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:79.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">VŨ ĐỨC</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> HỢP</span><span style=\"font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">CH&Acirc;U MINH DUY<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:79.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">ĐỖ</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"> HO&Agrave;NG </span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">&nbsp;DŨNG</span><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:79.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">Đ&Agrave;O QUANG O&Aacute;NH</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:84.95pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:79.15pt\" width=\"113\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN <o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">VĂN TH&Agrave;NH</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> TRUNG</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:76.85pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:79.15pt\" width=\"102\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">ĐỖ LỆNH H&Ugrave;NG<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">L&Ecirc; TRỌNG KH&Ocirc;I<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:10;mso-yfti-lastrow:yes;height:130.9pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:130.9pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\"><a href=\"http://bvbinhdan.com.vn/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=792751D5-2408-4AE5-99B1-F063AFCF8BE5\"><b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:mediumblue;mso-fareast-language:VI;text-decoration: none;text-underline:none\">P &ndash; 11<o:p></o:p></span></b></a></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:mediumblue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><a href=\"http://bvbinhdan.com.vn/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=792751D5-2408-4AE5-99B1-F063AFCF8BE5\"><span style=\"color:mediumblue;text-decoration:none;text-underline:none\">(K</span><span lang=\"VI\" style=\"color:mediumblue;mso-ansi-language:VI;text-decoration:none; text-underline:none\">h&aacute;m</span></a></span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:mediumblue;mso-fareast-language:VI\">Nam khoa)</span></b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:130.9pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">MAI B&Aacute; <o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">TIẾN DŨNG<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">PHẠM VĂN HẢO<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHẠM HỮU ĐƯƠNG<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:130.9pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">ĐẶ</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NG QUANG</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> TUẤN</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN HỒ VĨNH PHƯỚC<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:130.9pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">ĐẶ</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NG QUANG</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> TUẤN</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHẠM HỮU ĐƯƠNG<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">L&Ecirc; VŨ T&Acirc;N<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:84.95pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:130.9pt\" width=\"113\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHẠM VĂN</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> HẢO</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHẠM HỮU ĐƯƠNG<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:76.85pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:130.9pt\" width=\"102\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN HỒ</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> VĨNH PHƯỚC<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">PHẠM VĂN HẢO<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">PHẠM HỮU ĐƯƠNG<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-left: 30pt; line-height: 14.4pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;\"><span lang=\"VI\"><a href=\"http://bvbinhdan.com.vn/Modules/Home/#&amp;PageType=NDetail&amp;ResourceID=BA726D4B-556E-4A75-9848-B2F0F978F9D8\"><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size:12.0pt;mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-font-family:Arial; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-no-proof:yes;text-decoration:none; text-underline:none\"><v:shapetype coordsize=\"21600,21600\" filled=\"f\" id=\"_x0000_t75\" o:preferrelative=\"t\" o:spt=\"75\" path=\"m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe\" stroked=\"f\"> <v:stroke joinstyle=\"miter\"> <v:formulas> <v:f eqn=\"if lineDrawn pixelLineWidth 0\"> <v:f eqn=\"sum @0 1 0\"> <v:f eqn=\"sum 0 0 @1\"> <v:f eqn=\"prod @2 1 2\"> <v:f eqn=\"prod @3 21600 pixelWidth\"> <v:f eqn=\"prod @3 21600 pixelHeight\"> <v:f eqn=\"sum @0 0 1\"> <v:f eqn=\"prod @6 1 2\"> <v:f eqn=\"prod @7 21600 pixelWidth\"> <v:f eqn=\"sum @8 21600 0\"> <v:f eqn=\"prod @7 21600 pixelHeight\"> <v:f eqn=\"sum @10 21600 0\"> </v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:formulas> <v:path gradientshapeok=\"t\" o:connecttype=\"rect\" o:extrusionok=\"f\"> <o:lock aspectratio=\"t\" v:ext=\"edit\"> </o:lock></v:path></v:stroke></v:shapetype><v:shape alt=\"http://bvbinhdan.com.vn/Uploads/images/arrow_70.gif\" id=\"_x0000_i1026\" style=\"width:7.5pt;height:7.5pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square\" type=\"#_x0000_t75\"> <v:imagedata o:title=\"arrow_70\" src=\"file:///C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\msohtmlclip1\\01\\clip_image001.gif\"> </v:imagedata></v:shape></span><span style=\"font-size:9.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-font-family:Arial;color:blue;mso-fareast-language: VI\">Đăng k&yacute; kh&aacute;m bệnh</span></a></span><span lang=\"VI\" style=\"font-size: 10pt;\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red;mso-fareast-language:VI\">KHU KH&Aacute;M KỸ THUẬT CAO</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red;mso-fareast-language:VI\">408 Điện Bi&ecirc;n Phủ - Phường 11&nbsp;- Quận 10</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <div align=\"center\"> <table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"1\" class=\"MsoNormalTable\" style=\"width:460.5pt;mso-cellspacing:.7pt;border:outset 2.25pt;mso-yfti-tbllook: 1184\" width=\"614\"> <tbody> <tr> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">SỐ PH&Ograve;NG</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">THỨ HAI</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:79.6pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\" width=\"106\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">THỨ BA</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:80.15pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\" width=\"107\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">THỨ TƯ</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">THỨ NĂM</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">THỨ S&Aacute;U</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P - 10</span></b><b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: VI\">1<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\">&nbsp;</td> <td style=\"width:79.6pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\" width=\"106\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI;mso-bidi-font-weight:bold\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI;mso-bidi-font-weight:bold\">DƯƠNG DUY TRANG<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:80.15pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\" width=\"107\">&nbsp;</td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\">&nbsp;</td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt\">&nbsp;</td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:2;height:37.5pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:37.5pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 102<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(Tồng Qu&aacute;t)<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:37.5pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">ĐINH QUANG T&Acirc;M<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:79.6pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height: 37.5pt\" width=\"106\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN MINH ĐỨC<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:80.15pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:37.5pt\" width=\"107\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN THANH</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> HỔ</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:37.5pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">ĐỖ MINH H&Ugrave;NG<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:37.5pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">&nbsp;V&Otilde;</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"> VĂN</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> H&Ugrave;NG</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:3;height:48.55pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:48.55pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 103<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(Niệu C)</span></b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:48.55pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">CHUNG TUẤN</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> KHI&Ecirc;M</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:79.6pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height: 48.55pt\" width=\"106\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">VĨNH TUẤN</span><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:80.15pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:48.55pt\" width=\"107\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHẠM PH&Uacute;</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> PH&Aacute;T</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:48.55pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">TRẦN THANH </span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">NH&Acirc;N</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:48.55pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">ĐỖ LỆNH H&Ugrave;NG<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:4;height:93.55pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:93.55pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 104<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(Tổng Qu&aacute;t)</span></b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:93.55pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN THANH LI&Ecirc;M<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN PH&Uacute;C QU&Acirc;N<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:79.6pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height: 93.55pt\" width=\"106\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN MẠNH DŨNG<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">PHẠM THẾ ANH<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:80.15pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:93.55pt\" width=\"107\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">L&Ecirc; PHONG HUY<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:93.55pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN PH&Uacute; HỮU<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:93.55pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">TRẦN</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> MINH ĐỨC</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:5;height:52.15pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:52.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 105<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(Niệu C)</span></b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:52.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">ĐỖ</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"> VŨ</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> PHƯƠNG</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:79.6pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height: 52.15pt\" width=\"106\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">Đ&Agrave;</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">O QUANG</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> O&Aacute;NH</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:80.15pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:52.15pt\" width=\"107\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN TIẾN</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> ĐỆ</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:52.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN TẾ KHA<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:52.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN MINH</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> QUANG</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:6;height:91.3pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:91.3pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P - 106</span></b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:91.3pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN CAO CƯƠNG<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:79.6pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height: 91.3pt\" width=\"106\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">TRẦN MINH HIẾU<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHAN THANH TUẤN<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:80.15pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:91.3pt\" width=\"107\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN PH&Uacute;C MINH<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHẠM<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:VI\">THẾ&nbsp;ANH</span><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:91.3pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">V&Otilde; VIỆT TH&Agrave;NH<o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHẠM THẾ ANH<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:91.3pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">DƯƠNG B&Aacute; LẬP<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:7;height:52.15pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:52.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 107<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(VIP &ndash; Niệu)</span></b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:52.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">TS NGUYỄN PH&Uacute;C CẨM HO&Agrave;NG<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:79.6pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height: 52.15pt\" width=\"106\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">GS NGUYỄN TUẤN VINH<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:80.15pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:52.15pt\" width=\"107\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PGS VŨ L&Ecirc; C</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">HUY&Ecirc;N</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(S)<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:52.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">TS Đ&Agrave;O QUANG O&Aacute;NH<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:52.15pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PGS NGUYỄN VĂN &Acirc;N<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:8;height:37.5pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:37.5pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 108<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(VIP &ndash; Tổng Qu&aacute;t)</span></b><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:blue;mso-fareast-language: VI\"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:37.5pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">GS DƯƠNG THANH HẢI<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:79.6pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height: 37.5pt\" width=\"106\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">TS B&Ugrave;I MẠNH C&Ocirc;N<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:80.15pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:37.5pt\" width=\"107\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">GS VƯƠNG THỪA ĐỨC<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:37.5pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">TS NGUYỄN CAO CƯƠNG<o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:37.5pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">TS ĐỖ B&Aacute; H&Ugrave;NG<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:9;height:37.5pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:37.5pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-fareast-language:VI\">P &ndash; 109<o:p></o:p></span></b></p> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">(Dịch Vụ)</span></b><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:37.5pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">H&Agrave; VĂN</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> B&Agrave;NG</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:79.6pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height: 37.5pt\" width=\"106\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">VŨ QUỐC </span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">H&Ograve;A</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"width:80.15pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:37.5pt\" width=\"107\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN B&Aacute; MINH</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> NHẬT</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:37.5pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">NGUYỄN VĂN</span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\"> H&Ugrave;NG</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:37.5pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">PHẠM </span><span lang=\"VI\" style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:VI\">THẾ ANH</span><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style=\"mso-yfti-irow:10;mso-yfti-lastrow:yes;height:37.5pt\"> <td style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:37.5pt\"> <p align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal\"><b><span style=\"font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">P - 113<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td colspan=\"5\" style=\"padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:37.5pt\"> <p class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\" style=\"margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in; line-height: normal; margin-left: 40px;\"><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">BS HỒ THỊ H&Ograve;A B&Igrave;NH<o:p></o:p></span></p> <p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in; line-height: normal; margin-left: 40px;\"><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">BS PHẠM THỊ NGA<o:p></o:p></span></p> <p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" style=\"margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in; line-height: normal; margin-left: 40px;\"><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">BS NGUYỄN CAO TH&Uacute;Y HẰNG<o:p></o:p></span></p> <p class=\"MsoListParagraphCxSpLast\" style=\"margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -0.25in; line-height: normal; margin-left: 40px;\"><span style=\"font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:VI\">BS NGUYỄN THANH PHƯƠNG<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-left: 30pt; line-height: 14.4pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;\"><span lang=\"VI\"><a href=\"http://bvbinhdan.com.vn/Modules/Home/#&amp;PageType=NDetail&amp;ResourceID=BA726D4B-556E-4A75-9848-B2F0F978F9D8\"><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size:12.0pt;mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-font-family:Arial; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-no-proof:yes;text-decoration:none; text-underline:none\"><v:shape alt=\"http://bvbinhdan.com.vn/Uploads/images/arrow_70.gif\" id=\"Picture_x0020_2\" o:spid=\"_x0000_i1025\" style=\"width:7.5pt;height:7.5pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square\" type=\"#_x0000_t75\"> <v:imagedata o:title=\"arrow_70\" src=\"file:///C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\msohtmlclip1\\01\\clip_image001.gif\"> </v:imagedata></v:shape></span><span style=\"font-size:9.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Arial;mso-bidi-font-family:Arial;color:blue;mso-fareast-language: VI\">Đăng k&yacute; kh&aacute;m bệnh</span></a></span><span lang=\"VI\" style=\"font-size: 10pt;\"><o:p></o:p></span></p> <p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal\">&nbsp;</p> </div> ";23657;"48AFAD99-C8AF-46EE-9F11-07E59103D139";"<em>Sub menu 01</em>";;0;1;0;"";;"../../../Uploads/images/BDH/Feature/lichkham_bg.png";;;;"000002365723662";"2013-06-07 21:42:15.057" 2;23663;"9E490355-FCFF-4C51-A947-419BDBBDE522";7;"Node";"<em>Qui trình</em> KHÁM BỆNH";;"";"<h5><span style=\"font-size:14px;\"><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=14B59133-B8CC-4CAF-A6C4-DDE12236D878\"><span style=\"color:#0000CD;\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"width: 10px; height: 10px; margin-left: 5px; margin-right: 5px;\" /><span style=\"font-size:12px;\"><strong>Quy tr&igrave;nh kh&aacute;m bệnh khu kh&aacute;m thường</strong></span></span></a><span style=\"font-size:12px;\"><span style=\"color:#0000CD;\"> (371 Điện Bi&ecirc;n Phủ - Phường 4 - Quận 3 - TP. HCM)</span></span></span></h5> <h5><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=03E27D55-E7F2-40DD-86BC-FD9A35AF9EE3\" style=\"font-size: 14px; line-height: 1.6em;\"><span style=\"color:#0000CD;\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"width: 10px; height: 10px; margin-left: 5px; margin-right: 5px;\" /><span style=\"font-size:12px;\"><strong>Quy tr&igrave;nh kh&aacute;m bệnh khu điều trị kỹ thuật cao</strong></span></span></a><span style=\"font-size:12px;\"><span style=\"line-height: 1.6em; color: rgb(0, 0, 205);\"> (408 Điện Bi&ecirc;n Phủ - Phường 11&nbsp;- Quận 10&nbsp;- TP. HCM)</span></span></h5> ";23657;"48AFAD99-C8AF-46EE-9F11-07E59103D139";"<em>Sub menu 01</em>";;0;1;0;"";;"../../../Uploads/images/BDH/Feature/qtkcb_bg.png";;;;"000002365723663";"2013-06-07 21:42:18.057" 3;23664;"06D7F00B-CA7F-46CE-841A-88154EC342E0";7;"Node";"<em>Trung tâm huấn luyện</em> Nội soi";;"";"<div><span style=\"font-size:24px;\"><span style=\"color:#008000;\">Trung t&acirc;m huấn luyện Nội soi</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style=\"font-size:12px;\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"font-size: 13px; width: 10px; height: 10px;\" />&nbsp;<a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=B84FA3AA-607A-4B8E-AF81-30A1D2761C1B&amp;ParentKey=31195900-35FE-4530-8837-187FD7CE5470\"><span style=\"color:#0000FF;\">Giới thiệu trung t&acirc;m</span></a></span></div> <div><span style=\"font-size:12px;\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"font-size: 13px; width: 10px; height: 10px;\" />&nbsp;<a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=975620D5-902D-487A-869F-25FBA2C774A2&amp;ParentKey=31195900-35FE-4530-8837-187FD7CE5470\"><font color=\"#0000ff\">Nội soi niệu</font></a></span></div> <div><span style=\"font-size:12px;\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"font-size: 13px; width: 10px; height: 10px;\" /><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=446E25A6-370F-4F67-B3D8-1E6B9C5CFD98&amp;ParentKey=31195900-35FE-4530-8837-187FD7CE5470\">&nbsp;</a><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=446E25A6-370F-4F67-B3D8-1E6B9C5CFD98&amp;ParentKey=31195900-35FE-4530-8837-187FD7CE5470\"><span style=\"color:#0000FF;\">Nội soi tổng qu&aacute;t</span></a></span></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><span style=\"font-size:14px;\"><strong><span style=\"color:#0000CD;\"><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=B84FA3AA-607A-4B8E-AF81-30A1D2761C1B&amp;ParentKey=31195900-35FE-4530-8837-187FD7CE5470\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/Dao%20Tao/GT.jpg\" style=\"width: 150px; height: 100px;\" /></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=975620D5-902D-487A-869F-25FBA2C774A2&amp;ParentKey=31195900-35FE-4530-8837-187FD7CE5470\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/Dao%20Tao/NSN.jpg\" style=\"width: 150px; height: 100px;\" /></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=446E25A6-370F-4F67-B3D8-1E6B9C5CFD98&amp;ParentKey=31195900-35FE-4530-8837-187FD7CE5470\"><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/Dao%20Tao/NSTQ.jpg\" style=\"width: 150px; height: 100px;\" /></a></span></strong></span></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size:14px;\"><strong><span style=\"color:#0000CD;\">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></strong></span></div> ";23657;"48AFAD99-C8AF-46EE-9F11-07E59103D139";"<em>Sub menu 01</em>";;0;1;0;"";;"/Uploads/images/upperendoscop1y.jpg";;;;"000002365723664";"2013-06-07 21:42:20.833" ### RowNumber;ID;IDKey;Type;Code;Name;Description;Summary;Detail;ParentID;ParentKey;ParentName;Value;ChildCount;Level;ZOrder;LinkURL;ThumbnailImage;Image;ActiveImage;DisableImage;XmlAttribute;SysZOrder;WritenDate 1;23668;"A95E9C05-BD2F-4BBF-8627-FF43F3288006";7;"Node";"Header";;"";"<div class=\"container relative\" id=\"zone-logo\"> <div class=\"logo_container\"><a href=\"../../Modules/Home/Default.aspx\"><img src=\"/Uploads/images/BDH/Static/logo.png\" style=\"width: 146px; height: 128px;\" /><span style=\"font-size:12px;\"> <label style=\"font-size: 14pt; font-family: Arial\">Bệnh viện b&igrave;nh d&acirc;n</label></span> </a></div> <div class=\"logo_container\">&nbsp;</div> <div class=\"header_right\"> <div class=\"phone_container\"> <div style=\"font-size: 11pt; font-family: Arial\">371 Điện Bi&ecirc;n Phủ - Phường 4 - Quận 3 - TP. Hồ Ch&iacute; Minh</div> <div style=\"font-size: 11pt; font-family: Arial\">Điện thoại:&nbsp;08 3839 4747 - 08 3833&nbsp;0205</div> <div style=\"font-size: 11pt; font-family: Arial\">Fax: 84.8.38391315</div> <div style=\"font-size: 10px;line-height: normal;\">&nbsp;</div> </div> </div> </div> ";23667;"026AA628-ED10-4DA3-AB49-FCCEC6E717A8";"BDH.Layout";;0;1;0;"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"000002366723668";"2013-06-10 21:12:31.440" 2;23669;"4EA8BBD3-9CB6-4D58-8BCC-0896B5D2FD82";7;"Node";"Footer";;"<div>bệnh viện B&igrave;nh D&acirc;n</div> ";"<div style=\"text-align: right;\"><span style=\"font-size: 13px;\"><b>BỆNH VIỆN</b></span> <span style=\"color: #EE0213; font-size: 13px;\"><b>B&Igrave;NH D&Acirc;N</b></span></div> <div style=\"text-align: right;\">371 Điện Bi&ecirc;n Phủ - Phường 4 - Quận 3 - TP. Hồ Ch&iacute; Minh</div> <div style=\"text-align: right;\">Điện thoại: (08) 38394747 - (08) 38330205, Fax: 84.8.38391315</div> <div style=\"text-align: right;\"><span style=\"font-size: 13px;\"><b>KHU ĐIỀU TRỊ</b></span> <span style=\"color: #EE0213; font-size: 13px;\"><b>KỸ THUẬT CAO</b></span></div> <div style=\"text-align: right;\">408 Điện Bi&ecirc;n Phủ - Phường 11&nbsp;- Quận 10&nbsp;- TP. Hồ Ch&iacute; Minh</div> <div style=\"text-align: right;\">Email: bvbinhdan@hcm.vnn.vn,&nbsp;Website: <a href=\"../../Modules/Home/Default.aspx\">www.bvbinhdan.com.vn</a></div> <div>&nbsp;</div> ";23667;"026AA628-ED10-4DA3-AB49-FCCEC6E717A8";"BDH.Layout";;0;1;0;"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"000002366723669";"2013-06-10 21:12:35.107" 3;23999;"5CC093B4-5146-463E-9EDD-5F27D39EC61D";7;"Dang Doan";"Ads";;"";"<div> <div><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=05DC3542-162F-491F-9362-83BBF1E749F4\"><span style=\"font-size:14px;\"><strong><span style=\"line-height: 1.6em;\"><span style=\"background-color:#AFEEEE;\"><span style=\"color:#FF0000;\">HƯỚNG DẪN&nbsp;ĐĂNG K&Yacute;&nbsp;KH&Aacute;M BỆNH DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG CAO​</span></span></span></strong></span></a></div> <div>&nbsp;</div> <div> <div><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=News&amp;ResourceID=08110FBB-CAFE-4432-AAA8-16539883F178&amp;PageIndex=1\" style=\"line-height: 1.6em;\">​<img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/BDH/Banner/DTN1.gif\" style=\"height: 166px; width: 250px;\" /></a></div> <div> <table align=\"center\" border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"width: 100%;\"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><a href=\"http://info.flagcounter.com/PEaf\" style=\"font-size: 13px;\"><img alt=\"Flag Counter\" border=\"0\" src=\"http://s07.flagcounter.com/count/PEaf/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/columns_2/maxflags_12/viewers_0/labels_0/pageviews_1/flags_0/\" style=\"opacity: 0.9; float: left;\" />​</a></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td> <div>&nbsp;</div> <div><strong>LI&Ecirc;N KẾT NGO&Agrave;I</strong></div> <div>&nbsp;</div> <div><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"line-height: 1.2em; width: 10px; height: 10px;\" /><span style=\"line-height: 1.2em;\">&nbsp;<a href=\"http://www.moh.gov.vn\"><font color=\"#0000ff\">Bộ y tế Việt Nam</font></a></span></div> <p><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"font-size: 13px; width: 10px; height: 10px;\" /><span style=\"font-size: 13px;\">&nbsp;<a href=\"http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn\"><font color=\"#0000ff\">Sở y tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh</font></a></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> ";23667;"026AA628-ED10-4DA3-AB49-FCCEC6E717A8";"BDH.Layout";;0;1;0;"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"000002366723999";"2013-07-28 07:25:57.167" 4;24005;"E1A3252B-9869-46E4-A6CD-85E3ED160775";7;"1596";"Lượt truy cập:";;"";"";23667;"026AA628-ED10-4DA3-AB49-FCCEC6E717A8";"BDH.Layout";;0;1;1596;"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"015962366724005";"2013-08-07 18:27:13.503" ### RowNumber;ID;IDKey;Type;Code;Name;Description;Summary;Detail;ParentID;ParentKey;ParentName;Value;ChildCount;Level;ZOrder;LinkURL;ThumbnailImage;Image;ActiveImage;DisableImage;XmlAttribute;SysZOrder;WritenDate 1;23999;"5CC093B4-5146-463E-9EDD-5F27D39EC61D";7;"Dang Doan";"Ads";;"";"<div> <div><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=NewsDetail&amp;ResourceID=05DC3542-162F-491F-9362-83BBF1E749F4\"><span style=\"font-size:14px;\"><strong><span style=\"line-height: 1.6em;\"><span style=\"background-color:#AFEEEE;\"><span style=\"color:#FF0000;\">HƯỚNG DẪN&nbsp;ĐĂNG K&Yacute;&nbsp;KH&Aacute;M BỆNH DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG CAO​</span></span></span></strong></span></a></div> <div>&nbsp;</div> <div> <div><a href=\"/Modules/Home/Default.aspx#&amp;PageType=News&amp;ResourceID=08110FBB-CAFE-4432-AAA8-16539883F178&amp;PageIndex=1\" style=\"line-height: 1.6em;\">​<img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/BDH/Banner/DTN1.gif\" style=\"height: 166px; width: 250px;\" /></a></div> <div> <table align=\"center\" border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" style=\"width: 100%;\"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><a href=\"http://info.flagcounter.com/PEaf\" style=\"font-size: 13px;\"><img alt=\"Flag Counter\" border=\"0\" src=\"http://s07.flagcounter.com/count/PEaf/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/columns_2/maxflags_12/viewers_0/labels_0/pageviews_1/flags_0/\" style=\"opacity: 0.9; float: left;\" />​</a></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td> <div>&nbsp;</div> <div><strong>LI&Ecirc;N KẾT NGO&Agrave;I</strong></div> <div>&nbsp;</div> <div><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"line-height: 1.2em; width: 10px; height: 10px;\" /><span style=\"line-height: 1.2em;\">&nbsp;<a href=\"http://www.moh.gov.vn\"><font color=\"#0000ff\">Bộ y tế Việt Nam</font></a></span></div> <p><img alt=\"\" src=\"/Uploads/images/arrow_70.gif\" style=\"font-size: 13px; width: 10px; height: 10px;\" /><span style=\"font-size: 13px;\">&nbsp;<a href=\"http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn\"><font color=\"#0000ff\">Sở y tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh</font></a></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> ";;;;;0;;0;"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2366723999";"2013-07-28 07:25:57.167" ### RowNumber;ID;IDKey;Type;Code;Name;Description;Summary;Detail;ParentID;ParentKey;ParentName;Value;ChildCount;Level;ZOrder;LinkURL;ThumbnailImage;Image;ActiveImage;DisableImage;XmlAttribute;SysZOrder;WritenDate 1;24005;"E1A3252B-9869-46E4-A6CD-85E3ED160775";7;"1596";"Lượt truy cập:";;"";"";;;;;0;;1596;"";;"";;;"<InputValue LanguageID=\"129\"/>";"2366724005";"2013-08-07 18:27:13.503"