23Tháng 12, 2016

DANH MỤC KHUYẾN CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SỞ Y TẾ TP.HCM

Qua: | Tags:

STT Trích yếu nội dung Đơn vị ban hành 1 Khuyến cáo an toàn triển khai các hoạt động an toàn người bệnh tại các bệnh viện Ban An toàn người bệnh. 2 Khuyến cáo triển khai phác đồ điều trị và tăng cường vai trò của hội đồng thuốc và điều trị tại các bệnh viện Ban Phác đồ điều trị 3 Khuyến cáo triển khai hoạt động đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện Ban An toàn môi trường & An ninh trật tự bệnh […]
ĐỌC THÊM