Diagnosis and Treatment - Technical Process

Kính gửi đến khách hàng và Quý đồng nghiệp Hướng dẫn chẩn đoán & điều trị - Quy trình kỹ thuật Bệnh viện Bình Dân.

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
NĂM 2017
NGOẠI TỔNG QUÁT Vui lòng tải tại đây
NGOẠI NIỆU Vui lòng tải tại đây
NỘI KHOA - GÂY MÊ HỒI SỨC Vui lòng tải tại đây
DINH DƯỠNG Vui lòng tải tại đây
NĂM 2018
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NĂM 2018 Vui lòng tải tại đây

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT
QUY TRÌNH KỸ THUẬT NĂM 2017 Vui lòng tải tại đây
QUY TRÌNH KỸ THUẬT NĂM 2018 Vui lòng tải tại đây