Examination and Medical Counseling Procedure

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH CÓ BẢO HIỂM Y TẾ

QT_KHAM_BENH_BHYT_v1-01

Hướng dẫn chi tiết vui lòng click tại đây

 

 

 

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH KHÔNG SỬ DỤNG BẢO HIỂM Y TẾ

QT_KHAM_BENH_KHONG_BHYTv1

Hướng dẫn chi tiết vui lòng click vào đây