Bác sĩ

BS. TRỊNH NGUYÊN BÁCH
Neurology
BS. TRỊNH NGUYÊN BÁCH
BS.CKII. NGUYỄN ĐỨC TUẤN ANH
General Surgery
BS.CKII. NGUYỄN ĐỨC TUẤN ANH
BS.CKI. VŨ ANH TUẤN
Neurology
BS.CKI. VŨ ANH TUẤN
BS. NGUYỄN THIỆN ĐỨC
General Surgery
BS. NGUYỄN THIỆN ĐỨC
BS. HOÀNG KIM BÌNH
General Surgery
BS. HOÀNG KIM BÌNH