Bác sĩ

THS.BS. LÊ VŨ TÂN
Andrology
THS.BS. LÊ VŨ TÂN
BS. PHAN THÀNH THỐNG
Urology Surgery
BS. PHAN THÀNH THỐNG
GS.TS.BS. NGUYỄN CÔNG MINH
General Surgery
GS.TS.BS. NGUYỄN CÔNG MINH
THS.BS. VÕ HỮU NHÂN
Other Specialties
THS.BS. VÕ HỮU NHÂN
BS. TRẦN TRÍ BẢO
General Surgery
BS. TRẦN TRÍ BẢO