Bác sĩ

GS.TS.BS. NGUYỄN CÔNG MINH
General Surgery
GS.TS.BS. NGUYỄN CÔNG MINH
THS.BS. VÕ HỮU NHÂN
Other Specialties
THS.BS. VÕ HỮU NHÂN
BS. TRẦN TRÍ BẢO
General Surgery
BS. TRẦN TRÍ BẢO
BS. LÝ BẢO DUY
General Surgery
BS. LÝ BẢO DUY
BS. LÊ THANH TUẤN
General Surgery
BS. LÊ THANH TUẤN