Webinar: Endoscopic Stone Management

Thursday, 11/03/2021, 08:37 GMT+7

Thông tin từ Hội Niệu - Thận học TP. Hồ Chí Minh, Hội thảo trực tuyến "Endoscopic Stone Management "

Thời gian: 13.00 - 15.15 ngày 10/4/2021 (Thứ Bảy)

AUSTEG_Live_Endoscopic_Stone_Management_Webinar_programme_Page1-01
AUSTEG_Live_Endoscopic_Stone_Management_Webinar_programme_Page1-02