Cảm nghĩ khách hàng

Lá thư người bệnh - Cảm ơn Khoa Ngoại tổng hợp
25/08/2022, 10:52

Lá thư người bệnh - Cảm ơn Khoa Ngoại tổng hợp

Lá thư người bệnh - Cảm ơn Khoa Lọc máu nội thận
25/08/2022, 10:47

Lá thư người bệnh - Cảm ơn Khoa Lọc máu nội thận

Lá thư người bệnh - Cảm ơn Khoa Phẫu thuật Điều trị sỏi thận chuyên sâu
24/05/2022, 16:41

Lá thư người bệnh - Cảm ơn Khoa Phẫu thuật Điều trị sỏi thận chuyên sâu

Lá thư người bệnh - Cảm ơn khoa Lồng ngực Bướu cổ
05/05/2021, 16:19

Lá thư người bệnh - Cảm ơn khoa Lồng ngực Bướu cổ

Lá thư người bệnh - Cảm ơn khoa Ngoại Tiêu Hóa
16/04/2021, 16:12

Lá thư người bệnh - Cảm ơn khoa Ngoại Tiêu Hóa

1
Lá thư người bệnh - Cảm ơn Khoa Ngoại tổng hợp
2
Lá thư người bệnh - Cảm ơn Khoa Lọc máu nội thận
3
Lá thư người bệnh - Cảm ơn Khoa Phẫu thuật Điều trị sỏi thận chuyên sâu
4
Lá thư người bệnh - Cảm ơn khoa Lồng ngực Bướu cổ
5
Lá thư người bệnh - Cảm ơn khoa Ngoại Tiêu Hóa