Đánh giá kết quả điều trị sa tạng chậu bằng phẫu thuật qua ngả âm đạo sử dụng lưới 6 nhánh

Thứ sáu, 21/01/2022, 15:42 GMT+7

Báo cáo khoa học: Đánh giá kết quả điều trị sa tạng chậu bằng phẫu thuật qua ngả âm đạo sử dụng lưới 6 nhánh

Tác giả: Vũ Anh Tuấn - Phạm Hữu Đoàn

Khoa Niệu nữ - Niệu chức năng

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: