Bác sĩ

PGS.BS. DƯƠNG VĂN HẢI
Ngoại tổng quát
PGS.BS. DƯƠNG VĂN HẢI
BS.CKII. TRẦN MINH ĐỨC
Ngoại tổng quát
BS.CKII. TRẦN MINH ĐỨC
ThS.BS. TRANG VÕ ANH VINH
Ngoại tiết niệu
ThS.BS. TRANG VÕ ANH VINH
BS.CKII. PHẠM HỮU ĐƯƠNG
Nam khoa
BS.CKII. PHẠM HỮU ĐƯƠNG
BS.CKI. VÕ HUY CƯỜNG
Chuyên khoa khác
BS.CKI. VÕ HUY CƯỜNG
PGS.TS.BS. NGUYỄN PHÚC CẨM HOÀNG
Ngoại tiết niệu
PGS.TS.BS. NGUYỄN PHÚC CẨM HOÀNG
PGS.TS.BS. TRẦN VĨNH HƯNG
PGS.TS.BS. TRẦN VĨNH HƯNG