Hoạt động Bệnh viện

Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023
06/02/2024, 17:03

Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023

Báo cáo Kết quả đo lường chỉ số chất lượng Bệnh viện Quý III năm 2023
06/10/2023, 14:47

Báo cáo Kết quả đo lường chỉ số chất lượng Bệnh viện Quý III năm 2023

Vĩnh biệt Giáo sư Bác sĩ Văn Tần - Người Thầy thuốc dành trọn cuộc đời cho ngành Ngoại khoa Việt Nam
05/09/2023, 17:49

Vĩnh biệt Giáo sư Bác sĩ Văn Tần - Người Thầy thuốc dành trọn cuộc đời cho ngành Ngoại khoa Việt Nam

Báo cáo Kết quả đo lường chỉ số chất lượng Bệnh viện Quý II năm 2023
03/07/2023, 14:40

Báo cáo Kết quả đo lường chỉ số chất lượng Bệnh viện Quý II năm 2023

Kế hoạch thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bệnh viện Bình Dân
24/05/2023, 16:00

Kế hoạch thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bệnh viện Bình Dân

1
Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023
2
Báo cáo Kết quả đo lường chỉ số chất lượng Bệnh viện Quý III năm 2023
3
Vĩnh biệt Giáo sư Bác sĩ Văn Tần - Người Thầy thuốc dành trọn cuộc đời cho ngành Ngoại khoa Việt Nam
4
Báo cáo Kết quả đo lường chỉ số chất lượng Bệnh viện Quý II năm 2023
5
Kế hoạch thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bệnh viện Bình Dân