Hoạt động Bệnh viện

Vĩnh biệt Giáo sư Bác sĩ Văn Tần - Người Thầy thuốc dành trọn cuộc đời cho ngành Ngoại khoa Việt Nam
05/09/2023, 17:49

Vĩnh biệt Giáo sư Bác sĩ Văn Tần - Người Thầy thuốc dành trọn cuộc đời cho ngành Ngoại khoa Việt Nam

Kế hoạch thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bệnh viện Bình Dân
24/05/2023, 16:00

Kế hoạch thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bệnh viện Bình Dân

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính tại Bệnh viện Bình Dân năm 2023
08/05/2023, 15:53

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính tại Bệnh viện Bình Dân năm 2023

Ứng dụng mô hình 5S trong môi trường bệnh viện
28/02/2023, 17:48

Ứng dụng mô hình 5S trong môi trường bệnh viện

Lời cảm ơn. lời chúc của người bệnh nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2
27/02/2023, 13:13

Lời cảm ơn. lời chúc của người bệnh nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

1
Vĩnh biệt Giáo sư Bác sĩ Văn Tần - Người Thầy thuốc dành trọn cuộc đời cho ngành Ngoại khoa Việt Nam
2
Kế hoạch thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bệnh viện Bình Dân
3
Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính tại Bệnh viện Bình Dân năm 2023
4
Ứng dụng mô hình 5S trong môi trường bệnh viện
5
Lời cảm ơn. lời chúc của người bệnh nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2