Hoạt động Bệnh viện

Khuyến cáo phòng chống bệnh đậu mùa khỉ
28/07/2022, 10:18

Khuyến cáo phòng chống bệnh đậu mùa khỉ

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Bình Dân
30/06/2022, 18:20

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Bình Dân

Vắc xin phòng COVID-19: Tiêm nhắc đúng lịch, duy trì miễn dịch
14/06/2022, 08:28

Vắc xin phòng COVID-19: Tiêm nhắc đúng lịch, duy trì miễn dịch

Hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5, tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5
27/05/2022, 08:00

Hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5, tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5

Báo cáo Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021
19/01/2022, 15:16

Báo cáo Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

1
Khuyến cáo phòng chống bệnh đậu mùa khỉ
2
Trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Bình Dân
3
Vắc xin phòng COVID-19: Tiêm nhắc đúng lịch, duy trì miễn dịch
4
Hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5, tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5
5
Báo cáo Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021