HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BỆNH VIỆN BÌNH DÂN LẦN THỨ XIX NĂM 2018