Hội nghị - Hội thảo

Thông báo số 4 về tổ chức Hội nghị Tiết niệu - Thận học TP.HCM lần thứ XX
10/05/2023, 10:37

Thông báo số 4 về tổ chức Hội nghị Tiết niệu - Thận học TP.HCM lần thứ XX

Thông báo số 3 về tổ chức Hội nghị Tiết niệu - Thận học TP.HCM lần thứ XX
09/04/2023, 19:25

Thông báo số 3 về tổ chức Hội nghị Tiết niệu - Thận học TP.HCM lần thứ XX

Thông báo số 2 về tổ chức Hội nghị Tiết niệu - Thận học TP.HCM lần thứ XX
27/02/2023, 11:04

Thông báo số 2 về tổ chức Hội nghị Tiết niệu - Thận học TP.HCM lần thứ XX

Thông báo số 2 Hội nghị khoa học Bệnh viện Bình Dân năm 2023
18/01/2023, 10:00

Thông báo số 2 Hội nghị khoa học Bệnh viện Bình Dân năm 2023

Thông báo số 1 về tổ chức Hội nghị Tiết niệu - Thận học TP.HCM lần thứ XX
09/01/2023, 13:49

Thông báo số 1 về tổ chức Hội nghị Tiết niệu - Thận học TP.HCM lần thứ XX

1
Thông báo số 4 về tổ chức Hội nghị Tiết niệu - Thận học TP.HCM lần thứ XX
2
Thông báo số 3 về tổ chức Hội nghị Tiết niệu - Thận học TP.HCM lần thứ XX
3
Thông báo số 2 về tổ chức Hội nghị Tiết niệu - Thận học TP.HCM lần thứ XX
4
Thông báo số 2 Hội nghị khoa học Bệnh viện Bình Dân năm 2023
5
Thông báo số 1 về tổ chức Hội nghị Tiết niệu - Thận học TP.HCM lần thứ XX