Thông báo chiêu sinh

Thông báo chiêu sinh Lớp PTNS Ngoại Tổng quát cơ bản khóa 11
05/04/2022, 12:02

Thông báo chiêu sinh Lớp PTNS Ngoại Tổng quát cơ bản khóa 11

Thông báo chiêu sinh Lớp PTNS Ngoại Tiết niệu khóa 40
05/04/2022, 11:47

Thông báo chiêu sinh Lớp PTNS Ngoại Tiết niệu khóa 40

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS TQ nâng cao khóa 8 & Tiết niệu khóa 39
19/01/2021, 10:37

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS TQ nâng cao khóa 8 & Tiết niệu khóa 39

Thông báo chiêu sinh lớp Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản
05/06/2020, 10:16

Thông báo chiêu sinh lớp Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Tổng quát khóa 10 & Tiết niệu khóa 38
08/05/2020, 08:10

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Tổng quát khóa 10 & Tiết niệu khóa 38

1
Thông báo chiêu sinh Lớp PTNS Ngoại Tổng quát cơ bản khóa 11
2
Thông báo chiêu sinh Lớp PTNS Ngoại Tiết niệu khóa 40
3
Thông báo chiêu sinh lớp PTNS TQ nâng cao khóa 8 & Tiết niệu khóa 39
4
Thông báo chiêu sinh lớp Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản
5
Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Tổng quát khóa 10 & Tiết niệu khóa 38