Thông báo Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

Thứ tư, 06/11/2019, 11:06 GMT+7

Kính gửi đến Quý khách hàng Thông báo về Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện Bình Dân năm 2019

1132-TB-BVBD_ketquatukiemtradanhgiachatluongBVnam2019-1
1132-TB-BVBD_ketquatukiemtradanhgiachatluongBVnam2019-2
1132-TB-BVBD_ketquatukiemtradanhgiachatluongBVnam2019-3