Thông tin đào tạo

Thông báo chiêu sinh Khóa 6 PTNS Ngoại Tổng quát và Khóa 35 PTNS Tiết niệu
25/04/2019, 14:01

Thông báo chiêu sinh Khóa 6 PTNS Ngoại Tổng quát và Khóa 35 PTNS Tiết niệu

Chương trình đào tạo liên tục Tiết niệu - Nam học
07/01/2019, 22:23

Chương trình đào tạo liên tục Tiết niệu - Nam học

Thông báo chiêu sinh khóa 34 lớp Tiết Niệu và Thông báo chiêu sinh Khóa 8 lớp PTNS NTQ căn bản
03/01/2019, 16:24

Thông báo chiêu sinh khóa 34 lớp Tiết Niệu và Thông báo chiêu sinh Khóa 8 lớp PTNS NTQ căn bản

Thông báo chiêu sinh Lớp Phẫu thuật Nội soi Ngoại Tổng quát và Tiết Niệu năm 2018
08/10/2018, 10:30

Thông báo chiêu sinh Lớp Phẫu thuật Nội soi Ngoại Tổng quát và Tiết Niệu năm 2018

Thông báo chiêu sinh lớp Phẫu thuật nội soi Ngoại Tổng quát và Tiết niệu
10/07/2018, 15:32

Thông báo chiêu sinh lớp Phẫu thuật nội soi Ngoại Tổng quát và Tiết niệu

1
Thông báo chiêu sinh Khóa 6 PTNS Ngoại Tổng quát và Khóa 35 PTNS Tiết niệu
2
Chương trình đào tạo liên tục Tiết niệu - Nam học
3
Thông báo chiêu sinh khóa 34 lớp Tiết Niệu và Thông báo chiêu sinh Khóa 8 lớp PTNS NTQ căn bản
4
Thông báo chiêu sinh Lớp Phẫu thuật Nội soi Ngoại Tổng quát và Tiết Niệu năm 2018
5
Thông báo chiêu sinh lớp Phẫu thuật nội soi Ngoại Tổng quát và Tiết niệu