Thông tin nhân viên y tế

Thông báo về việc công bố cập nhật, bổ sung nội dung thực hành cho Bệnh viện Bình Dân - Lần 6
29/09/2022, 11:25

Thông báo về việc công bố cập nhật, bổ sung nội dung thực hành cho Bệnh viện Bình Dân - Lần 6

Công bố cập nhật, bổ sung nội dung thực hành cho Bệnh viện Bình Dân - Lần 5
09/06/2021, 10:51

Công bố cập nhật, bổ sung nội dung thực hành cho Bệnh viện Bình Dân - Lần 5

Thông tư về Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học
20/04/2020, 19:44

Thông tư về Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

Báo cáo khảo sát hài lòng nhân viên y tế cả 3 Quý năm 2019
16/10/2019, 12:42

Báo cáo khảo sát hài lòng nhân viên y tế cả 3 Quý năm 2019

Báo cáo khảo sát hài lòng nhân viên y tế Quý III năm 2019
27/09/2019, 12:39

Báo cáo khảo sát hài lòng nhân viên y tế Quý III năm 2019

1
Thông báo về việc công bố cập nhật, bổ sung nội dung thực hành cho Bệnh viện Bình Dân - Lần 6
2
Công bố cập nhật, bổ sung nội dung thực hành cho Bệnh viện Bình Dân - Lần 5
3
Thông tư về Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học
4
Báo cáo khảo sát hài lòng nhân viên y tế cả 3 Quý năm 2019
5
Báo cáo khảo sát hài lòng nhân viên y tế Quý III năm 2019