Tin tức truyền thông

Thông báo mời báo giá Tư vấn đấu thầu Cải tạo hành lang kết nối khu nha B-D
19/04/2024, 17:15

Thông báo mời báo giá Tư vấn đấu thầu Cải tạo hành lang kết nối khu nha B-D

Thông báo mời báo giá mở rộng hệ thống tổng đài và âm thanh
19/04/2024, 10:21

Thông báo mời báo giá mở rộng hệ thống tổng đài và âm thanh

Thông báo mời chào giá Tư vấn giám sát, lắp đặt thiết bị cho gói thầu thuộc danh mục Mua sắm trang thiết bị năm 2023
19/04/2024, 10:14

Thông báo mời chào giá Tư vấn giám sát, lắp đặt thiết bị cho gói thầu thuộc danh mục Mua sắm trang thiết bị năm 2023

Thông báo mời chào giá Cải tạo sân đường lối vao khu B và D
12/04/2024, 18:39

Thông báo mời chào giá Cải tạo sân đường lối vao khu B và D

Thông báo mời chào giá Lập báo cáo bảo vệ môi trường năm 2024
12/04/2024, 18:37

Thông báo mời chào giá Lập báo cáo bảo vệ môi trường năm 2024

1
Thông báo mời báo giá Tư vấn đấu thầu Cải tạo hành lang kết nối khu nha B-D
2
Thông báo mời báo giá mở rộng hệ thống tổng đài và âm thanh
3
Thông báo mời chào giá Tư vấn giám sát, lắp đặt thiết bị cho gói thầu thuộc danh mục Mua sắm trang thiết bị năm 2023
4
Thông báo mời chào giá Cải tạo sân đường lối vao khu B và D
5
Thông báo mời chào giá Lập báo cáo bảo vệ môi trường năm 2024