PGS.TS.BS.TRẦN VĨNH HƯNG
Giám đốc
PGS.TS.BS.TRẦN VĨNH HƯNG
PGS.TS.BS. NGUYỄN PHÚC CẨM HOÀNG
Phó Giám đốc
PGS.TS.BS. NGUYỄN PHÚC CẨM HOÀNG
BS.CKII. LƯƠNG THANH TÙNG
Phó Giám đốc
BS.CKII. LƯƠNG THANH TÙNG
BS.CKII.NGUYỄN NGỌC CHÂU
Phó Giám đốc
BS.CKII.NGUYỄN NGỌC CHÂU