Điều trị suy tĩnh mạch nông chi dưới bằng phương pháp Laser nội tĩnh mạch với Laser Diode bước sóng 810nm

Thứ sáu, 21/01/2022, 23:55 GMT+7

Báo cáo khoa học: Điều trị suy tĩnh mạch nông chi dưới bằng phương pháp Laser nội tĩnh mạch với Laser Diode bước sóng 810nm

Tác giả: Hồ Khánh Đức, Nguyễn Văn Việt Thành, Phan Thanh Hải

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: