Hoạt động Bệnh viện

Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023
06/02/2024, 17:03

Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023

Bản tin Quản lý chất lượng - An toàn người bệnh
28/12/2023, 07:04

Bản tin Quản lý chất lượng - An toàn người bệnh

Báo cáo Kết quả đo lường chỉ số chất lượng Bệnh viện Quý III năm 2023
06/10/2023, 14:47

Báo cáo Kết quả đo lường chỉ số chất lượng Bệnh viện Quý III năm 2023

Vĩnh biệt Giáo sư Bác sĩ Văn Tần - Người Thầy thuốc dành trọn cuộc đời cho ngành Ngoại khoa Việt Nam
05/09/2023, 17:49

Vĩnh biệt Giáo sư Bác sĩ Văn Tần - Người Thầy thuốc dành trọn cuộc đời cho ngành Ngoại khoa Việt Nam

Báo cáo Kết quả đo lường chỉ số chất lượng Bệnh viện Quý II năm 2023
03/07/2023, 14:40

Báo cáo Kết quả đo lường chỉ số chất lượng Bệnh viện Quý II năm 2023

1
Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023
2
Bản tin Quản lý chất lượng - An toàn người bệnh
3
Báo cáo Kết quả đo lường chỉ số chất lượng Bệnh viện Quý III năm 2023
4
Vĩnh biệt Giáo sư Bác sĩ Văn Tần - Người Thầy thuốc dành trọn cuộc đời cho ngành Ngoại khoa Việt Nam
5
Báo cáo Kết quả đo lường chỉ số chất lượng Bệnh viện Quý II năm 2023