Mô hình cải cách hành chính: Thẻ khám bệnh thông minh - Tiện ích cho người bệnh tại Bệnh viện Bình Dân

Thứ ba, 14/06/2022, 14:27 GMT+7
3832_syt-vps._Bai_viet_ve_mo_hinh_san_pham_Quy_2_nam_2022_Page1_Image1
3832_syt-vps._Bai_viet_ve_mo_hinh_san_pham_Quy_2_nam_2022_Page2_Image1
3832_syt-vps._Bai_viet_ve_mo_hinh_san_pham_Quy_2_nam_2022_Page3_Image1
3832_syt-vps._Bai_viet_ve_mo_hinh_san_pham_Quy_2_nam_2022_Page4_Image1
3832_syt-vps._Bai_viet_ve_mo_hinh_san_pham_Quy_2_nam_2022_Page5_Image1