Thông báo chiêu sinh

Thông báo chiêu sinh lớp phẫu thuật nội soi Ngoại Tiết niệu khóa 44
22/06/2023, 11:55

Thông báo chiêu sinh lớp phẫu thuật nội soi Ngoại Tiết niệu khóa 44

Thông báo chiêu sinh lớp phẫu thuật nội soi Ngoại Tổng quát khóa 13
22/06/2023, 11:42

Thông báo chiêu sinh lớp phẫu thuật nội soi Ngoại Tổng quát khóa 13

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tổng quát nâng cao khóa 10
14/03/2023, 13:30

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tổng quát nâng cao khóa 10

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tiết niệu khóa 43
14/03/2023, 13:20

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tiết niệu khóa 43

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tiết niệu khóa 42
04/11/2022, 16:03

Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tiết niệu khóa 42

1
Thông báo chiêu sinh lớp phẫu thuật nội soi Ngoại Tiết niệu khóa 44
2
Thông báo chiêu sinh lớp phẫu thuật nội soi Ngoại Tổng quát khóa 13
3
Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tổng quát nâng cao khóa 10
4
Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tiết niệu khóa 43
5
Thông báo chiêu sinh lớp PTNS Ngoại Tiết niệu khóa 42