BAN GIÁM ĐỐC

BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

TS-BS.TRẦN VĨNH HƯNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

TS-BS.ĐỖ BÁ HÙNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

PGS-TS-BS.NGUYỄN PHÚC CẨM HOÀNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

BS-CKII.QUÁCH THANH HƯNG