Bác sĩ

THS.BS. LÊ VŨ TÂN
Nam khoa
THS.BS. LÊ VŨ TÂN
BS. PHAN THÀNH THỐNG
Ngoại tiết niệu
BS. PHAN THÀNH THỐNG
GS.TS.BS. NGUYỄN CÔNG MINH
Ngoại tổng quát
GS.TS.BS. NGUYỄN CÔNG MINH
THS.BS. VÕ HỮU NHÂN
Chuyên khoa khác
THS.BS. VÕ HỮU NHÂN
BS. TRẦN TRÍ BẢO
Ngoại tổng quát
BS. TRẦN TRÍ BẢO
BS. LÝ BẢO DUY
Ngoại tổng quát
BS. LÝ BẢO DUY
BS. LÊ THANH TUẤN
Ngoại tổng quát
BS. LÊ THANH TUẤN
BS. VŨ KHƯƠNG AN
Ngoại tổng quát
BS. VŨ KHƯƠNG AN
BS. NGUYỄN TRƯƠNG VĨNH XUÂN
Chuyên khoa khác
BS. NGUYỄN TRƯƠNG VĨNH XUÂN
BS. LÊ HOÀNG MỸ HẠNH
Ngoại tổng quát
BS. LÊ HOÀNG MỸ HẠNH
BS. NGUYỄN THÀNH ĐẠI
Ngoại tổng quát
BS. NGUYỄN THÀNH ĐẠI
BS. BÙI MINH TÍN
Ngoại tổng quát
BS. BÙI MINH TÍN