Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức vòng 2 tại Bệnh viện Bình Dân năm 2017 - 2019
20/01/2020, 08:40

Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức vòng 2 tại Bệnh viện Bình Dân năm 2017 - 2019

Thông báo số 02 Hội nghị khoa học Bệnh viện Bình Dân lần thứ 20
02/01/2020, 01:01

Thông báo số 02 Hội nghị khoa học Bệnh viện Bình Dân lần thứ 20

Thông báo Khoa Nam học không khám ngoài giờ ngày 21/12/2019
18/12/2019, 06:15

Thông báo Khoa Nam học không khám ngoài giờ ngày 21/12/2019

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2019
12/12/2019, 03:40

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2019

Thông báo Triển khai hóa đơn điện tử từ ngày 01/10/2019
02/10/2019, 02:36

Thông báo Triển khai hóa đơn điện tử từ ngày 01/10/2019

1
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức vòng 2 tại Bệnh viện Bình Dân năm 2017 - 2019
2
Thông báo số 02 Hội nghị khoa học Bệnh viện Bình Dân lần thứ 20
3
Thông báo Khoa Nam học không khám ngoài giờ ngày 21/12/2019
4
Thông báo xét tuyển viên chức năm 2019
5
Thông báo Triển khai hóa đơn điện tử từ ngày 01/10/2019