Hoạt động Bệnh viện

Cải tiến Phiếu theo dõi và chăm sóc người bệnh (5 trong 1)
10/11/2022, 13:00

Cải tiến Phiếu theo dõi và chăm sóc người bệnh (5 trong 1)

Tìm đường đi bằng máy tra cứu thông tin điện tử tại Bệnh Viện Bình Dân
14/10/2022, 09:27

Tìm đường đi bằng máy tra cứu thông tin điện tử tại Bệnh Viện Bình Dân

Thông điệp 2K và các biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
30/09/2022, 09:21

Thông điệp 2K và các biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Thông báo về việc công bố cập nhật, bổ sung nội dung thực hành cho Bệnh viện Bình Dân - Lần 6
29/09/2022, 11:25

Thông báo về việc công bố cập nhật, bổ sung nội dung thực hành cho Bệnh viện Bình Dân - Lần 6

Khuyến cáo phòng chống bệnh đậu mùa khỉ
28/07/2022, 10:18

Khuyến cáo phòng chống bệnh đậu mùa khỉ

1
Cải tiến Phiếu theo dõi và chăm sóc người bệnh (5 trong 1)
2
Tìm đường đi bằng máy tra cứu thông tin điện tử tại Bệnh Viện Bình Dân
3
Thông điệp 2K và các biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
4
Thông báo về việc công bố cập nhật, bổ sung nội dung thực hành cho Bệnh viện Bình Dân - Lần 6
5
Khuyến cáo phòng chống bệnh đậu mùa khỉ