Hoạt động Bệnh viện

Báo cáo Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021
19/01/2022, 15:16

Báo cáo Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

Việc cần làm trước khi đến điểm tiêm ngừa COVID-19
06/07/2021, 10:38

Việc cần làm trước khi đến điểm tiêm ngừa COVID-19

Hướng dẫn khai báo y tế điện tử trước khi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 | BVBD KBYT
01/07/2021, 09:18

Hướng dẫn khai báo y tế điện tử trước khi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 | BVBD KBYT

Công bố cập nhật, bổ sung nội dung thực hành cho Bệnh viện Bình Dân - Lần 5
09/06/2021, 10:51

Công bố cập nhật, bổ sung nội dung thực hành cho Bệnh viện Bình Dân - Lần 5

Thông tin hỗ trợ người bệnh N.T.D.
31/03/2021, 09:06

Thông tin hỗ trợ người bệnh N.T.D.

1
Báo cáo Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021
2
Việc cần làm trước khi đến điểm tiêm ngừa COVID-19
3
Hướng dẫn khai báo y tế điện tử trước khi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 | BVBD KBYT
4
Công bố cập nhật, bổ sung nội dung thực hành cho Bệnh viện Bình Dân - Lần 5
5
Thông tin hỗ trợ người bệnh N.T.D.