Hoạt động Bệnh viện

Bảng điểm tổng hợp chấm điểm Đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế năm 2019
13/11/2019, 10:13

Bảng điểm tổng hợp chấm điểm Đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế năm 2019

Lễ phát động chiến dịch vệ sinh tay năm 2019
13/11/2019, 08:57

Lễ phát động chiến dịch vệ sinh tay năm 2019

Báo cáo kết quả khảo sát Hài lòng người bệnh năm 2019
08/11/2019, 07:25

Báo cáo kết quả khảo sát Hài lòng người bệnh năm 2019

Thông báo Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019
06/11/2019, 04:06

Thông báo Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

Báo cáo khảo sát hài lòng nhân viên y tế cả 3 Quý năm 2019
16/10/2019, 05:42

Báo cáo khảo sát hài lòng nhân viên y tế cả 3 Quý năm 2019

1
Bảng điểm tổng hợp chấm điểm Đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế năm 2019
2
Lễ phát động chiến dịch vệ sinh tay năm 2019
3
Báo cáo kết quả khảo sát Hài lòng người bệnh năm 2019
4
Thông báo Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019
5
Báo cáo khảo sát hài lòng nhân viên y tế cả 3 Quý năm 2019