TS.BS.TRẦN VĨNH HƯNG
Giám đốc
TS.BS.TRẦN VĨNH HƯNG
PGS.TS.BS. NGUYỄN PHÚC CẨM HOÀNG
Phó Giám đốc
PGS.TS.BS. NGUYỄN PHÚC CẨM HOÀNG
BS.CKII.QUÁCH THANH HƯNG
Phó giám đốc
BS.CKII.QUÁCH THANH HƯNG