Bảng giá

Bảng giá
GIÁ KHÁM BỆNH
Khám bệnh dịch vụ 100.000 đồng
Khám VIP (Giáo sư) 200.000 đồng
Khám VIP (Nam khoa) 200.000 đồng
Khám nhanh 500.000 đồng

 

 

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT, XÉT NGHIỆM, KHÁM BỆNH, NGÀY GIƯỜNG BỆNH

GIÁ VIỆN PHÍ

áp dụng theo Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế

Vui lòng tải tại đây

GIÁ BẢO HIỂM Y TẾ

áp dụng theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế

Vui lòng tải tại đây
GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU Vui lòng tải tại đây

BẢNG GIÁ VẬT TƯ Y TẾ VÀ BẢNG GIÁ THUỐC NĂM 2018

GIÁ VẬT TƯ Y TẾ Vui lòng tải tại đây
GIÁ THUỐC Vui lòng tải tại đây