Bảng giá

Bảng giá

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT, XÉT NGHIỆM, KHÁM BỆNH, NGÀY GIƯỜNG BỆNH

GIÁ VIỆN PHÍ

áp dụng theo Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế

Vui lòng tải tại đây

GIÁ BẢO HIỂM Y TẾ

áp dụng theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế

Vui lòng tải tại đây
GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU Vui lòng tải tại đây

BẢNG GIÁ VẬT TƯ Y TẾ VÀ BẢNG GIÁ THUỐC NĂM 2018

GIÁ VẬT TƯ Y TẾ Vui lòng tải tại đây
GIÁ THUỐC Vui lòng tải tại đây