Bảng giá

Bảng giá

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT, XÉT NGHIỆM, KHÁM BỆNH, NGÀY GIƯỜNG BỆNH

Bảng giá Khám chữa bệnh dịch vụ Vui lòng tải tại đây
Bảng giá Khám chữa bệnh Viện phí BHYT Vui lòng tải tại đây

PHỤ LỤC II (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế)

Vui lòng tải tại đây