Tin tức truyền thông

Kỹ thuật mổ nội soi bảo tồn thận đạt giải Kova
17/11/2019, 10:20

Kỹ thuật mổ nội soi bảo tồn thận đạt giải Kova

Bảng điểm tổng hợp chấm điểm Đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế năm 2019
13/11/2019, 17:13

Bảng điểm tổng hợp chấm điểm Đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế năm 2019

Lễ phát động chiến dịch vệ sinh tay năm 2019
13/11/2019, 15:57

Lễ phát động chiến dịch vệ sinh tay năm 2019

Báo cáo kết quả khảo sát Hài lòng người bệnh năm 2019
08/11/2019, 14:25

Báo cáo kết quả khảo sát Hài lòng người bệnh năm 2019

Thông báo Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019
06/11/2019, 11:06

Thông báo Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

1
Kỹ thuật mổ nội soi bảo tồn thận đạt giải Kova
2
Bảng điểm tổng hợp chấm điểm Đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế năm 2019
3
Lễ phát động chiến dịch vệ sinh tay năm 2019
4
Báo cáo kết quả khảo sát Hài lòng người bệnh năm 2019
5
Thông báo Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019
Kỹ thuật mổ nội soi bảo tồn thận đạt giải Kova
17/11/2019, 10:20
TP HCM - Phương pháp mổ nội soi cắt một phần thận của Bệnh viện Bình Dân là công trình tập thể duy nhất đạt giải Kova, ngày 16/11