Cải cách hành chính

Kế hoạch thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bệnh viện Bình Dân
24/05/2023, 16:00

Kế hoạch thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bệnh viện Bình Dân

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính tại Bệnh viện Bình Dân năm 2023
08/05/2023, 15:53

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính tại Bệnh viện Bình Dân năm 2023

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tại Bệnh viện Bình Dân năm 2023
08/02/2023, 15:32

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tại Bệnh viện Bình Dân năm 2023

Đa dạng hóa, ứng dụng công nghệ số trong đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ tại Bệnh viện Bình Dân
08/02/2023, 09:49

Đa dạng hóa, ứng dụng công nghệ số trong đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ tại Bệnh viện Bình Dân

Quét mã QR tiếp nhận nhanh phản hồi của khách hàng tại Bệnh viện Bình Dân
06/02/2023, 09:35

Quét mã QR tiếp nhận nhanh phản hồi của khách hàng tại Bệnh viện Bình Dân

1
Kế hoạch thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bệnh viện Bình Dân
2
Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính tại Bệnh viện Bình Dân năm 2023
3
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tại Bệnh viện Bình Dân năm 2023
4
Đa dạng hóa, ứng dụng công nghệ số trong đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ tại Bệnh viện Bình Dân
5
Quét mã QR tiếp nhận nhanh phản hồi của khách hàng tại Bệnh viện Bình Dân