Quản lý chất lượng

Ứng dụng mô hình 5S trong môi trường bệnh viện
28/02/2023, 17:48

Ứng dụng mô hình 5S trong môi trường bệnh viện

Bản tin Quản lý chất lượng - An toàn người bệnh
22/02/2023, 11:33

Bản tin Quản lý chất lượng - An toàn người bệnh

Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022
08/02/2023, 08:31

Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022

Tổng hợp báo cáo sự cố, sai sót, rủi ro từ hệ thống quản lý sự cố tại Bệnh viện Bình Dân
17/01/2023, 09:13

Tổng hợp báo cáo sự cố, sai sót, rủi ro từ hệ thống quản lý sự cố tại Bệnh viện Bình Dân

Danh mục những sự cố, sai sót thường gặp và những quy trình kỹ thuật có nguy cơ xảy ra sai sót cần lưu ý
23/12/2022, 09:10

Danh mục những sự cố, sai sót thường gặp và những quy trình kỹ thuật có nguy cơ xảy ra sai sót cần lưu ý

1
Ứng dụng mô hình 5S trong môi trường bệnh viện
2
Bản tin Quản lý chất lượng - An toàn người bệnh
3
Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022
4
Tổng hợp báo cáo sự cố, sai sót, rủi ro từ hệ thống quản lý sự cố tại Bệnh viện Bình Dân
5
Danh mục những sự cố, sai sót thường gặp và những quy trình kỹ thuật có nguy cơ xảy ra sai sót cần lưu ý