Thông báo mời chào giá Dịch vụ thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2023 - 2024
19/09/2023, 08:32

Thông báo mời chào giá Dịch vụ thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2023 - 2024

Thông báo Mời chào giá sửa chữa ống nội soi Hãng Olympus
14/09/2023, 16:10

Thông báo Mời chào giá sửa chữa ống nội soi Hãng Olympus

Thông báo yêu cầu báo giá Mua sắm vật tư y tế - Hóa chất xét nghiệm năm 2023
14/09/2023, 15:49

Thông báo yêu cầu báo giá Mua sắm vật tư y tế - Hóa chất xét nghiệm năm 2023

Thông báo tuyển dụng người lao động
05/09/2023, 16:52

Thông báo tuyển dụng người lao động

Thông báo Mời báo giá mua sắm Trang thiết bị y tế năm 2023
28/08/2023, 15:25

Thông báo Mời báo giá mua sắm Trang thiết bị y tế năm 2023

1
Thông báo mời chào giá Dịch vụ thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2023 - 2024
2
Thông báo Mời chào giá sửa chữa ống nội soi Hãng Olympus
3
Thông báo yêu cầu báo giá Mua sắm vật tư y tế - Hóa chất xét nghiệm năm 2023
4
Thông báo tuyển dụng người lao động
5
Thông báo Mời báo giá mua sắm Trang thiết bị y tế năm 2023