Lao thành động mạch chủ bụng - Báo cáo trường hợp tại Bệnh viện Bình Dân

Thứ bảy, 22/01/2022, 12:47 GMT+7

Báo cáo khoa học: Lao thành động mạch chủ bụng - Báo cáo trường hợp tại Bệnh viện Bình Dân

Tác giả: Hồ Khánh Đức, Lê Hoàng Văn, Nguyễn Hoàng Huy

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại: